is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 78 )

l éolZtfJ^l^-^ hebten, S02dSe™nden te or-

sS^A* inkomend"e rechten van het Buskruid geduu „ rende den tegenwoordigen Oorlog, en tot ons Se „ B/kwederzeggentoe, aldus zullen worden verhooTd" „ datyan de honderdponden Buskruid, ag?gu7de °g-m

" &t T V!Z voor inkomenfe fecken 'aa

„ den Lande zullen worden betaald. ieuiten aan

„ En op dat niemand eenige io-nóram-iV hia* 1 „ te pretendeeren, ontbiedend'S2 wydeHoo»* „ geconftitueerde Machten der refpecnV"Sesten*£ „ alle andere Justicieren en Officieren dezeSS"'da? „ zy deze Publicatie van ftonden aan doen afto Sènen ,, aanplakken ter plaatfen, daar men zulks g2is „ kistende en bevelende ons Cornmitté tot de zÏÏvan „de Marine, mitsgaders de Fiscmk rnmm-r n

raai en iïïp • r*scaals9 Lommuen-Gene-

„ raai en alle andere Officieren dezer Landen, deze onze „ Publicatie en bevelen te achtervolgen, procedeereiide „ en doende procedeeren tegen de Overtre'ed rs van i eif „ zonder eenige gunst, infchikkelykheid, of verdrag!"'

„ Aldus gedaan en gearrefieerd ter bovengemelde Ver„ gadenng.m den Hage, den 2o! November 1707 Het * derde Jaar der Bataaffche Vryheid." 97'

(Was geparapheert)

P. VREEDE, vt.

(Onderftond) Ter Ordonnantie van dezelve. (Was getekend)

M. SIDERIUS.

Ce-