Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 DECEMBER 1797, 363

daar het genoegzaam bekend is (zo de Requestranten zeggen) dat het vruchtgebruik der voornoemde Heide, behalven het verfchaffen van brand tot de Schaapendriften, en het maken der nodige mist onpntbeerlyk is, en het gemis derzelvel,- de totale ruïne der Bouw- en TeelLanden in Gooyland, ontegcnzeggelyk binnen kort ten gevolgen zoude hebben, en dat door zódanige geprojecteerde uitgaavc der Heide tot Houtgewas, den aanwas der Conynen , waar van zy onder bet vor g Beltuur reeds zo veel geleden hebben, thans geheel zoude afhangen van de willekeur der bezitters van de zo uit te gevene gronden, en de Bouw- en Teel-Landen daar door meer dan ooit zouden gcruïneert worden; cn meenen de Requestranten uit de bekomene infonnatien der gehoudene conferentien, cn de daaruit te dugtene fchadelyke gevolgen genoegzame redenen te hebben , om zich tot Ulieder Vergadering te vervoegen, met verzoek dat het Ulieden moge behagen tot de geprojecteerde uitgaavc der Gooyfche Heide niet tc be!l uiten , maar dezelve in Itate te laten, tot naar het d'jaritellen eener Conltitutie, en immers en in allen gevallen 7 n'iet dan naar dat dc ondergetekende en alle de vruchtgebruikers der Gooyfche 'Heide, benevens dc. Eigenaars der Bouw- en Teel-Landen in Gooyland, daarop zullen zyn gehoord; — doch waar op, wy in de cerlte plaats moeten aanmerken, dat het geene de Requestranten als een ultiraatium by hun verzoek voegen, te weten, dat zy ondergetekende cn alle de vruchtgebruikers der Gooyfche Heide en de Eigenaars der Bouw- en Teel-Landen zullen worden gehoord, reeds meermalen over de poincten in questie is gefchiedt; naardien de Gecommitteerden der Gooyfche Dorpen in alle de conferentien nooit andprs hebben gehandeld, en geene poincten hebben toegedaan, dan onder expres,beding, van eerst het goedvinden en de approbatie hunner Committenten daar op te zullen inneemen; het geene de reden is van de menigvuldige conferentien, naardien de Gecommitteerdens nooit cum plena gelast, tot die conferentien toetraden , de Requestranten kunnen dus niet anders aangemerkt worden als het minder getal der Ingelanden of belanghebbende uit te maken , en 'er zoude dus met eene

uieu-

Sluiten