is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S5*r

i.p DECEMBER i7n<

mim, Nibbixwoude en I lauwert, tendeerende tot her bekomen eener fplitfing van Jurisdictie, cn de aanfteliing van twee andere Bailliuwen, met de'daar op van den Bailliuw IV. N Crap Hellingman, by het Cornmitté ontfangen Memorie, benevens eene Misfive van dezelve Municipaliteiten; en zulks uic, hoofde dat by deze Vergadering,' op den 6 October daar aan volgende, de.nadere Requeste van de gem Municipaliteiten tot hetzelve einde tendeerende, in, handen eener perfoneele Commisfie was gefteld; verdoekende het Commitcé om voortaan aan hetzelve te o-oen toekomen, extracten van aj zodanige peeree, ten en dispofitien , ' waarby yoorige' befluiten ten aanzien van het Cornmitté;genomen worden ingetrokken en buiten effect gefield, ten einde te dieiien tot deszelfs informatie.

Waarop gedelibereerd zynde, ig goedgevonden en verfiaan, dc voorfz. Misfive aanteneemen voor notificatie, en uien onverminderd al hetzelve te ftellen in handen der by deze Vergadering in die zaak benoemde perfoneele. Commisfie tot informatie, nsv , v; '.. ' '.'-■».. •' ,'" ".. 'f, ' "

Ontfangen eene Misfive van de Municipaliteit van Valkenburg, in dato December; houdende, dat zy even na de Revolutie tqt Bailliuw van'die plaats hadden verkooren de Burger Adrianus Plartevelt, die vervolgens tot Lid van het Provinciaal Beftuur benoemd zynde, zich verplicht had gevonden, ter voldoening aan het 51 Artikel van 'het'Reglement voor hetzelve Beftuur, zynen voorfz. Post nedérceleggen, als wanneer door haar tot Bailliuw ad interim was verkooren , de Burger M. E. J. Staving, diq vervolgens is geapprobeerd, en na dac door haar van de auchorüatie do.qr de Burgery daar toe was gebleeken, de gewoqne Eeden ter dezer VerfaderiW

had