Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 DECEMBER 1797. 43$

noemde Pasfanten met Rytuig of Vee te doen betalen de by de Requeste opgegeven belasting; en hief vail öp het fpoedigst en minst kostbaarst Extract-.

Waar op, na deliberatie, is góedgevonden, dé Voorfz. Requeste by appointement te itellen in handen van het Provinciaal Cornmitté óm te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van v ah Leuven, benevens hog 88 Ondertékenaaren, zich noemende Burgers Van Hoorn, om dc rédenen daar by geallegueerd + verzoekende, aanfehryving eh last des noods aan den Raad der Cemeente aldaar:

1. Omby alle Volgende Oproepingen, zo van Provinciaale als Nationale belangeris, geene vermenging der Burgeren te doen.

2. Dat daar de Stad in 20 binnen eh 2 buiten Wyken is verdeeld, die te zameh, naar het getal der bevorens plaats gehad hebbende Grondvergaderingen , 19 Grondvergaderingen van 500 Zielen uitmaken, de 19 eerfte Wyken vanNo. 1--19. zullen moeten blyven in deszelfs geheel, en dc drie overfchietende, elk in ttveedeelen gefplitst, worden gevoegd by de Wyken aari dezelve het naaste belend, eh welke verdeeling, dus ingericht * is regelmatig.

£. Dat deze verdèelihg alzo moét blyven ftand Ifouden, zonder willekeurige verandering, doof den Raad, tot dat by de Conftitutie daaromtrent anders zal zyn bepaald. 4. Dat de Raad, zo in het geheel, als elk Lid* voor de ftiptlte naarkoming van het Decreet, hier op perfoneel verantwoordelyk zal zyn. Waar op, na deliberatie, is goedgevonden en verftaan , de Municipaliteit van Hoorn te gelasten, om , iö. cas eener aangaande Oproeping voor het Provin* Kk a coat

Sluiten