Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4s6 as DECEMBER 1797.

daal Beduur, de Grondvergaderingen, conform her Decreet van 28. Juny 1. 1. opteroepen, en wyderg het Provinciaal Cornmitté tc qualificeeren, om irt dat geval te zorgen, dat zulks dien conform gefchiede.

Zullende extraél dezes aan het Provinciaal Cornmitté , aan de Municipalt fit van Hoorn en aan de Requestranten tot naricht gezonden en gegeven worden.

' ïs gelezen dc Requeste van Benedlclus Copplee, uitgeweken BataaLom de redenen daar by geallegueerd, verzoekende in zynen nood eenige Penningen tot betaling van zyn Logement alhier, en voor reiskosten, mitsgaders tot verder beftaan; zonder lefumtie.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste by appointement en zonder refumtie te ftellen in handen Van het Provinciaal Cornmitté , om favorabel daar op te disponeeren.

Is gelezen de Requeste van HuygMontanus, Burger van, en wonende te Lekkerkerk, om de redenen daar by geallegeerd, verzoekende remisfie van de kosten der Justitie, op zyne den 2. Oétober 1. l.geobtineerde Brieyen van Abolitie, en daar varr refolutie, pro Deo.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste by appointement te ftellen in handen van den Prefident en Raaden in het Hof van Holland en Zeeland, om advis.

Is gelezen de Requeste van Chrisüna Blihnan Weduwe Andries Jansfen, wonende te Hoorn, om redenen daar by geallegeerd, verzoekende te worden verklaard diligent, en furcheance van executie te^en denThefaurierder Stad Hoorn verleend, ten opzichte der ordinaire en extraordinaire Verponding door haalver-

Sluiten