Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.3. DECEMBER 1797. 427

verfchuldigt, \ot dat zy die zal kunnen voldoen, niet aanfehryving daar van aan gemelden Thefaurier.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste by appointement en zonder refumtie te Itellen in handen van het Provinciaal Cornmitté , om daar op te disponeeren.

Is gelezen de Requeste der Municipaliteit van den Dorpe Buikfloot, om de redepen daar by geallegeerd, verzoekende de fanélie der Ordonnantie op het Wagenveer, daar nevens gevoegd, zo als dezelve thans is, of met billyke veranderingen, al was her maar voor een te bepaalen tyd, en wel fpoedige en gunftige dispofitie hier op, nog deze Vergadering.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste en Bylage by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Cornmitté om advis , nog geduurende den loop dezer ord. Vergadering.

Is gelezen de Requeste van Corn. Qndraat met nog 11 Ondertekenaars, alle zich noemende Stemgerechtigde Burgers vanCharlois, omredenen daar by geallegueerd, verzoekende, tot beter maintenue, approbatie van het daar nevens gevoegd Reglement voor deMunicipai. aldaar, benevens derzelver Secretaris en Bode.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, do voorfz. Requeste en Bylage by appointement te ftellen in handen van het Provinciaal Cornmitté om advis, nog geduurende den loop dezer ord. Vergadering.

Is gelezen het Adres der Municipaliteit van Oosrvöorn, om oe redenen daar by geallegneerd, verzoekende een convenabel uitftcl tot de thans onmooglyke betaaling van agterfta.llige Verponding, uit kragt der aanfehryving van ket Provinciaal Cornmitté, van 26 K k 3 Mey

Sluiten