Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*8 s& DECEMBER 1797.

Mey 1797, en de Publicatie van 5. July daar aan^ verzoekende deswegens te worden gehouden voor diligent; en aanfehryving aan den Ontfanger particur lier der Verpondingen ?s Lands van Voorne Mr. Willem Hoyer, om haar voor 30. April 1798, wegens de ordinaire Verponding 1796, niet te convenieeren; wyders verzekerende tc zullen zorgen, dat zender verder uitftel, de gemelde ordinaire Verponding 1796, met de extraordinaire Verponding 1797, Voor 30. April 1798, promptelyk zal zyn voldaan.

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, het yoorfz. Adres by appointement te Hellen in handen yan bet Provinciaal Cornmitté, om daar qp te disponeeren.

Is gelezen de Requeste van Mr. Nicolaas ter Smitten , wonende te Amllerdam, als in Huwelyk hebbende Catharina Adriana Johanna. Mas/él, Mr. Ifaac vat; Schinnen wonende by Vianen, als in Hu* welyk hebbende johanna Theodora Mosfel, eir dezelve C. A.% Mosfel cn J. T. Mosfel, met hare refp. Mans geasfisteerd; om de redenen daar by gealle*gueerd,en met bewilliging hunrer Schoonmoeder en Moeder, verzoekende, dat de Goederen en Effecten , behorende tot de twee derde parten in de helft yan de Nalatenfchap van wylen Pieter van Herzeele, en als nog door Jttsttts van der Mey, als Administrateur der voorn, twee derde Parten wordende beheerd,worden ontheven yan alle last en verband, daar op volgens bet Testament van voorn. Pieter van Herzeele "e- Jegt; met qualifkatie en Jast des noods op voorn. J. van der Mey, om twee derden der by hem geadministreerde Goederen en Effcéten, voor zo veel die ffa$ns uitmaken het Capitaal vari, dezelve Erfportie,

aan

Sluiten