Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as DECEMBER 1797. 429

aan dc Requestranten uittekecren en overtegeeven,als haar vrv eigen Goed,

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste ,byappointement,te ftellen in handen van den Prefident en Raaden van het Hof van Holland cn Zeeland, om te dienen van confideratien en advis.

Is gelezen de Requeste van Jdriaan Rogge, om deredpnen daarby geallegeerd, verzoekende last aan het Provinciaal Cornmitté, zonder refumtie, om ten fpoedigften aan de Bans-Raaden van den Banne van Westzaan tc gelasten, om aan hem voor den afloop der naastkomende weck te doen bezorgen, de declaratien van 's Lands Verponding, zo voor zyn privé, als nopens zyne Directie en Administratie, zonder byvoeging van eenige andere quafi omflagen; en om aan Dykgraaf en Heemraaden te gelasten, om hem in de aanftaandc weck ter hand te ftellen, de declaratien van zyn en zyn qq. aandeel in de Dyk-en Polderkosten, naar den rigtigen omflag bcreekend, alles overeenkomflig de Publicatien van 6 Maart en 7 Oétober 1795-

Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de voorfz. Requeste, by appointement, en zonder refumtie te ftellen in handen van het Provinciaal Com* mitté, om daar op te disponeeren.

Ontfangen eene Misfive van het Provinciaal Comrnité, in dato 2 j dezer, houdende eene opgaave van den Staat der Veeziekte, in fommige gedecltens der Republiek, en rtrekkende tot het handhaaven van de genomene mcfures daar tegen, als mede, daarby dienende van advis, op de by appointement van den 19 te voren in deszelfs handen geftelde Misfive van den Bailliuw van Faskel, wegens het uitvoeren van jong Vee, en Kk 4 het

Sluiten