Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

430 a2 DECEMBER i797.

het weder invoeren van hec zelve, na dat hec van de befmetlyke Ziekte is ingeënt geweest; zynde gem. Misfive hier na volgende geïnfereert.

Vryheid, Gelykheid, Broederfchap.

Het Provinciaal Commmittè aan

Het Provinciaal Bef uur van Holland.

Medeburgers l

Uwe Vergadering zal zich herinneren, dat, toen wy Ul. by onze Misfive van den 7. dezer, kennisje deeden dragen van eene gebeurtenis , te Gorinchem voorgevallen, met betrekking tot het arrest van zekeren Willem van Lokeren, Marktic hipper van Thiel op Rotterdam; onder anderen wegens het invoeren van twee Rundbeesten uit den Bommelerwaard in Holland; het geen dezelve Schipper vermeend had, als nu wederom te mogen doen; uit hoofde van het Decreet der Nationale Vergadering van 4 November dezes jaars, waar b'y derzelver verbod van invoer van Rundvee, uit dié ilrceken van Gelderland in dit Gewest was ingetrokken, wy Ul, tevens informeerden, dat de Nationale Vergadering zich voor gemelden W. van Lokeren had geïntresfeerd, en by dezelve Misfive tevens kennis had gegeeven van derzelver voorfz. Decreet van den 4 November 1. 1,, ten einde door Ul, als nu ook zouden kunnen worden^ ingetrokken de Publicatien , met derzelver concurrrentie ter dezer zaake genomen; 'immers voor zo veel gemelde plaatfen betreft; en welke Misfive, wegens Ul. abfentie, by ons was ontfangen.

Wy zeiden toen, dat, zo uit die Misüve van de Nationale Vergadering zelve, als uit andere particulieren informatien; het ons was toegefcheenen, dat de glftsyernielende Veeziekte,, hoe zeer in de. Bommeler-

Sluiten