Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 JANUARY 1798. $1?

Staatsomwenteling in 1795. door Ulieder Voorzaten zo plechtig afgekondigde Rechten van den Menschen JSur-

**Wat toch, Burgers! zyn vryheid, veiligheid, eigendom, tegen/land aan onderdrukking, by die zeilde Rechten zo plechtig erkend en verzekerd, anders, dan ydele klanken van woorden, indien dezelve met betekenen, dat ieder een gerust zyn kan, van by zyn recht, t welk hy eens wettig verkregen heeft, te zullen worden bewaard, en dus daarvan niet verdoken worden, dan op eene wettige wyze, dat is, na dat alvoorens gebleken zal zyn, dat hy van hetzelve behoort te worden verftceken, 't geen onmooglyk gefchiedcn kan, zonder aan den Beklaagden gelegenheid te geeven, om zich op een behoorlyke wys tegen het geen van hem gevorderd wordt, of tegen de befchukiigingen hem aangedaan, te kunnen defendeeren. Te aanmerkelyk zyn de woorden van den Burger Pieter Vredè, by gelegenheid van zyn Advies over het Request van eenige Burgers van Campen, met klachten tegen het Stadsbeitiiur aldaar, nog zeer onlangs in de Nationale Vergadering uitgefprooken, dan dat we dezelven hier geen plaats geeven zouden: Al moest ik, zegt by die gelegenheid die Volks-Reprefentant, al moest ik my nog meer overtuigd houden, dan ik nu hen, — al waren er nog veel meer openbaare bewyzen, die een onbehoorlyk gedrag aantoonden , — al bleek dit genoegzaam zo helder, als net zonlicht op den middag, — dan nog zou ik om lief noch leed geen beflisjing willen geeven, voor dat ik de beklaagde party gehoord had, en haar gelegenheid had gegeeven, van haar te verantwoorden, zo zy daartoe in fiaaiwas. V- Wy moeten branden van Fryheids en Vaderlandsliefde maar onze Fryheids en Vaderlandsliefde moet ons tot gein onrechtvaardigheid vervoeren. — Onrecht te pleegen %n om geen belang, hoe heilig, hoe dierbaar ook, gewettigd worden. (Men zie Dagverhaal der handelingen van 'de Nationale .Conventie Num. 780. pag. 116.) > ■ Maar is dit nu zóó, en in het algemeen waar, en is zulks ook volkomen overeenkomftig met de afgekondigde Rechten van den Mé'nscH en Burger, waar by daarom ook met zo veele woorden erkend wordt: dat Oq 5 NOOIT

Sluiten