is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 JANUARY 1798. 609

voor als dan word gequalificeerd, de daar toe gerequireerd wordende Eeden zullen zyn afgelegd..

En zal Éxtract dezes aan het Provinciaal Committé, en aan den Burger P. C. Monhemius, mitsgaders aan de Municipaliteit van Vianen worden gezonden tot informatie en naricht, met last aan Iaatstgemelde, om [te zorgen dat den geapprobeerden Bailliuw niet in deze zyn functie trede > voor dat hy zyne Commisfie zal hebben vertoond*

Is gelezen het advis van den Prefident dezer Vergadering, als Stadhouder en Regisxermeestcr van dé Leenen van dit Gewest, op de by appointement van 11 Ocb. 1. 1., in deszelfs handen gefielde Requeste van Arent van Dop, wonende te 's Gravezande ? verzoekende reliëf van het verzuim, by hem gepleegd in het niet tydig verheffen van een perceel Leen, beftaande in zeven hond Lands, gelegen in dé Heerlykheid en Ambachte van 's Gravezande, releverende van de Leenkamer van Holland.

Waar op gedelibereerd zynde $ is goedgevonden ien verftaan, denzei ven Arent van Dop, als nog te verilyden met het voorzegde perceel van Leen, als hem 1 aangekomen en beftorven, by doode en overlyden 1 van Abraham van Dop, zyn Vader, mits betaald woridende dubbelde Heergewaden en Hofrechten daar (toe ftaande; wordende het voorzeide reliëf uit hoofde <van de geringe waarde van het voorfz. Perceel van ILeen geaccordeerd by appointement in margine van Ihet voorfz. Request,in plaats vanby formeelebrieven 'van Reliefi

Aan de orde van den dag zynde, het Rapport der 1 perfoneele Commisfie, met de daar by overgelegde «Concept Publicatie, op den 22 Dec. 1.1., ter Aaa: Ver-