Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii JANUARY 1798.

ten einde op liet te vooren gedaan verzoek, ten fpoedigften te dipien van confideratien en advis.

Is gelezen het advis van het Provinciaal Committé, op de by het zelve in abfentie dezer Vergadering ingekomen Request van Hoofd - Ingelanden, Dykgraven en Hoogheemraden van de kleine Poldertjcs de Braaken, gelegen in de Polder van Obdam, daarby verzogt hebbende remisfie van de Ordinaris en Extraordinaris Verpondingen, als mede van des Graaüykheids Recognitie voor den tyd van 20 jaaren, en zulks van den jaare 1794, tot den jaare 1813. beide incluis.

Waai- op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan , aan de Requestranten , ten behoeve van de kleine Poldertjes de Braaken, gelegen in dc Polder van Obdam, te verleenen remisfie van de Ordinaris Verponding over 68\ morgen, ter fomme van één honderd en veertien Guldens, twee Stuivers en agt Penningen, benevens vrydom van des Graaflykheids Recognitie, 's jaarlyks ter fomme van tien Guldens, voor den tyd van tien jaaren, integaan met de Verponding en Recognitie van het jaar 1794, en zullende eindigen met die over het jaar 1803. beide incluis; en het verder verzoek van de Requestranten gewezen van de hand, en dezelve by deze gelast om hunne Extraordinaire Verponding ten fpoedigften aantezuiveren en te voldoen , op poene van het efièét dezes te zullen verliezen.

Zullende voorts het nodige Oébroy voor de Requestranten worden opgemaakt en gedepecheert, in ordinaria forma.

Is gelezen het advis van het Provinciaal Com-

mit-»

Sluiten