Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii JANUARY 1798.

73i

mitté, op de by appointement van den 8. Decem- ■ ber 1. 1 , in deszelfs handen gedelde Requeste van Kerkmeesteren van de Kerk der Gereformeerde Gemeente te Sloterdyk , daarby verzoekende ontheven te worden van-de voldoening eener fom van f 150 : - aan Armen-Voogden van de Gemeene Huis-Armen van Sloterdyk, tot de betaaling van weke zy reeds in rechten- waren opgeroepen, en fpruitende zulks uit : zekere overeenkomst in den jaare 1666 wcderzydsch geflooten.

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, de by het Provinciaal Committé, op den 29 November 1. 1. verleende furcheance by deze te prolongeercn, en de Requeste en Bylaage andermaal te dellen in handen van het Provinciaal Committé , met authorifatie om door Commisfarisfen uit hetzelve de vcrfchillende partyen in deze, te bevredigen , en onder goedkeuring van het Provinciaal Committé, zodanige fchikkingen daartedellen , als den aart der zaake en de tegenwoordige gemanifesteerde principes, op gronden der thans vigeerende Wetten zullen toelaaten, en om indien dit heilzaam oogmerk niet zoude kunnen worden bereikt, als dan nader te dienen van confideratien en advis.

En zal extract dezes aan de Requestranten tot narecht worden gegeeven.

De Prefident heeft geproduceerd, de by hem van 's Lands Advocaten ontfangene Concept - Publicatie, tot het oproepen der Grondvergaderingen, ingevolge het Decreet van den 6 dezer Maand. & Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, de voorgem. Concept-Publicatie by deze te arrefteeren, en dezelve mitsdien ter Publiés-

Sluiten