is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 JANUARY 1798. 939

„ Clasfe, waar onder de Overleden naar zyne eigene gegoedheid of Inkomden heeft behoord , doch, „ ingevalle Man en Vrouw in gemeenf.hap vanGoederen getrouwd geweest zyn, zal het voorn. „ Recht moeten worde betaald, naar het zuiver be„ loop der gerechte helfte van de gezamentlyk? ge„ goedheid of jaarlykfche Inkomden by hun, gemeens-boedels bezeten of genooten.

Art. 19.

„ Iemand komende te Sterven of Begraven te wor„ den, zullen de Erfgenaamen, of wien het bewind „ in het Sterfhuis is aanbevolen, gehouden zyn, „ zich te adresfeeren aan den Secretaris van de Scad „ of Plaats, alwaar de Overleeden woonachtig is

geweest, en aan denzelven op te geeven, in wel„ ke Clasfe de Overleeden, of zyne Ouders, \ol„ gens de gegoedheid of het inkomen by hem beze„ ten of gehad, of by hun bezeten of genoten wor„ dende, behoort; en dien conform het Recht op „ het Begraven , betalen, en daar van behoorlyk „ Afte of QunaiStie ligten , en zullen de voorfz. Se„ cretarisfen, zoo veel mogelyk, zorgen, dat gee-

ne Dooden begraven of uitgevoerd worden, ten „ zy het voorfz. Recht zal wezen betaald.

Art. 20.

„ Van alle Onvermogenden, waar door verdaan „ worden de zoodanige, welke geen 600 waren ge,, goed of geen jaarlyks Inkomen hadden van ƒ300, „ en mitsdien onder geene der hier bevorens opge„ geeven Clasfen hebben behoord, zal niettemin, „ invoegen bovengemeld, aangevinge moeten wcr„ den gedaan, inde eerde Clasfe van ƒ 1 -10, ten Aaaa 3 wa-