is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 JANUARY 1798 941

de p'aats van iemands Reddende alleen word " verftaan zodanige alwaar men zyn vast Do nicilium " heeft gehad, 's Lands gewoone Impofitien en ' Lasten betaald, en welke men uit eigen en vrye „ verkiezing ter Woonplaatfe gehouden heeft.

Art. 24.

„ Wanneer iemand komt te derven op zoodanige „ plaats, alwaar geene gewoone Begraafplaats mogt wezen , en de Begravenis alzoo in eene andere „ Turisdióïie (onder welke de Overleden echter „ met opzicht tot het begraven forteert,) gedaan „ wordt, zullen de Erfgcnaamen of Bewindhebbende „ in het Sterfhuis, de aangeving moeten doen aan „ den Secretaris der Plaatze, alwaar de Overleden woonagtig is geweest, alvorens zy het Lyk naaide gewoone Begraafplaats zullen mogen vervoeren, „ zonder echter in dat geval dubbeld Recht ver„ fchuldigd te zyn, ten ware de Begraafnis mocht gefchieden in eene andere Plaats, als waar onder „ de Overledenen met opzicht tot het Begraaven „ gehoorden.

Art. 25.

„ Alle minderjaarige Kinderen, buiten de woonplaats van hunne Ouders zich onthoudende, of in „ de kost of anders beileed zynde , als mede die , o-eere , welke, het zy om verkwisting ofte om " gebrek van verftandelyke vermogens, onder Curateele gedeld zynde, ofte om indispofitie, door " hunne Vrienden en Naastbedaanden , ofte door ,, hun, aan welken het opzicht over zodanige Perfoonen is aanbevolen, mitsgaders dezulken, welke " op Decreet van den Rechter zyn gecustodiëerd, „ en buiten derzelver gewoone Refidentie plaatfen Aaaa 4 » be-