is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9*4 17 JANUARY 170S.

„ hefteed ofte gelogeerd zynde, en aldaar Sterven-? ,, de, vervoerd zouden mogen worden naar hunne -•jj gewoone Refidentie - plaats, of die van hunne„ Ouders, Vrienden of Naastbeftaanden, om aldaar,, te worden■ begraven, zullen allen maar enkel ,, Recht verfchuldigd zyn.

Art. 26.

„ Die geenen, welke in eenige hooge Vergade-' „ ringen of Committés, ten diende van den Volke ., van Holland, zyn gecommitteerd, als mede hun-" ne Ministers, en of zelve, of hunne Vrouwen of Kinderen in de'plaats van dezelve Commisfie komen te overlyden, en naar hunne ordinajre WÓonplaats worden getransporteerd, zullen maar enkel „ Recht verfchuldigd zyn, niettegenftaandé door ,, dezelve in de plaatfe der Commisfie dc gewoone „ Lasten cn'Impofkien mochten worden betaald.

Art. 27.

„ Gelyk mede maar enkel Recht zullen fubjeft „ zyn die van de Joodfche Natie, die geftorven „ zynde, uit de Steden of Dorpen, daar zy woon. „ den, worden vervoerd, naar de naastgelegen Kerkhoven . tot hunne begravinge gewoonlyk gedestineerd, ais die van Amfterdam naar Ouwerkerk „ of Muiderberg; maar ingevalle dezelve niet mochj, ten worden begraven op de voorfz. naastgelegen „ Kerkhoven, maar vervoerd worden naar de Kerk„ hoven, gelegen omtrent andere Steden, onder 3, welker resfort zy niet behoren, en tot de Bé„ gruafenisfe van die van da Joodfche Natie van %f die Steden gedestinecrd, zullen dubbeld Recht n verfchuldigd zyn,*

Art. 28,

1

1