is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 JANUARY 1798 943 Are. 28.

' „ En zal, eindeiyk, al mede maar enkel recht „ verfchuldigd zyn,-voor het begraven van Lyken, „ welke zullen vervoerd worden naar zoodanige reeds „ aangelegde, of nog aa-teleggen, Begraafplaatfen, „ ais breder zyn omfchreven by Placaat van de „ provifioneele Reprefentanten van het Volk van „ Holland van den 8. Juny 1795. Art. 2. offchoon „ dezelve buiten de reddende van den Overleden mochten gelegen zyn, en zy mitsdien, om al„ daar begraven "te worden, vervoerd wierden; s, Echtêr onder deze bepaling, dat, alvorens de „ vervoering van eenige Lyken in voege voorfz. „ moge gefchieden, de Erfgenaamcn of Bewind„ hebbende in den Boedel gehouden zullen zyn, „ ter Secretarie van de plaats, alwaar het Sterf„ huis gevallen is, het recht op het Begraven te „ voldoen, of een Confent-Biilet, als by Art. 33. „ is bepaald, te verzoeken, en de alzo ontvangen „ Quitantie, of Confent-Billet, te vertoonen aan „. den Secretaris van hét Diffriét of Plaats, alwaar „ het Lyk ter aarde befteld wordt; terwyl, by ge. „ breke van dien, de dubbelde impost zal moeten }, worden betaald.

Art. 29.

„ De Secretarisfen, om verzekerd te wezen van de exaéle praélyk van het voorfz. middel, zullen j, moeten bezorgen, dat de Doodgravers, of wien „ zulks is aanbevolen, hun prajeife alle weken, „ volgens het n. Art. der Ordonnantie op de Collaterale Succesiie, opgeven de Perfoonen, „ die binnen hunne bedryven in die week begra» „ ven zyn, en telkens nazien, of het recht voor A a a a 5 al-