Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

./8 JANUARY 1798 083

yan dé Gemeene Lands Middelen, in de Steden, dewelke als dan per Ordonnantie en Quitantie zoude kunnen betaalen, zo als menigmaalen aan den Rentmeester Generaal van het Zuiderquaiiier gefchied is, ' ; ■ Te' meer ,• Medeburgers ! hebben wy gemeend Ul, hier van niet onkundig te moeten laten, en tot het neemen vatt zodanig Decreet, dit voordel te moeten doen, vermits het ons gebieeken is, dat by de demisfie van den Rentmeester van 'sLands Domeinen yan t Noorderquartier . . van Nas fan Woudenburg, hy aan den Lande fchuldig bleef eene fomme van /i79?734:I3:7t 't welk zeer veei moeite aan den Lande.gekost heeft, om die aanzienlyke fom van hëhi te recouvreereii, en met geen minder moeite na zyri overlyden van zyné erfgenaamen is ontvangen geworden. , . . . [

Waar mede beveelen wy Ul. in Godes heilige beicheniiirig. ,

Cgeparapheêrt)

J. GEELVINCK, vt*

Ter Ordonnantie Vart dezelve

(getekend)

J. van NISPEN.

Waar óp gedelibereerd zynde, is goedgévörideri èn verftaan, de voorfó. Voordragt, by extraét' deM te ftelien in handen van het Provinciaal Committé'\ bm te dienen van confidératieri en advis, mét aütho: ïifatie. om intusfchen alle die Penningen welke uft de gem. Casfen kunnen worden gemist, in de" Pro» vintiaale Cas te dóén overbrengen.

Is .gelezen het Bericht vSn het Provinciaal:.Committé, op de by appointement, van 1 o dezer in desS zelfs handen geftelde Requeste vart de Municipaftteif van Voorburg, daar by verzogt! hebbende dat delf Dddd W

Sluiten