Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P8S j8 JANUARY 1798.

en aan het gemanifesteerd verlangen van onze Vergadering, getoond , hebt met ons te willen medewerken tot eene mefure, van wier evidente noodzaakelvkheid wy hoe langer zoo mberder geconviuceerd worden

Wy kunnen met.afcyn Ulieden te betuigen, dat wy dit Uwheder Decreet met volkomen goedkeuring laudeeren en toejuichen , en het daar voor houden , dat Gyheden daar mede de dankbaare erkentenis van het Bataaftche Volk hebt verdiend.

Wy zenden Ulieden hier nevens Copie van het Decreet op heden by ons genoomen, waar by wv verklaaren te perfifteeren by de mefure, op den 5 December 1. I, by ons gedecreteerd, als mede van eene Publicatie hier toe betrekkelyk, insgclyks op heden bv ons gearresteerd. Terwyl wy Ulieden tevens kennis geeven, dat wy aan dc Hoogstgcconltitueerde Maeten der overige Gewesten , eene circulaire Misfive hebben gezonden, waar by wy hun keunis gevende van het op heden by ons gedecreteerde, hen tevens allerernitigst exhorteeren , om als nog, nevens Ulieden te concurreeren tot de by ons by herhaaling gedecreteerde financieele mefure. swcwewei

Wy beveelen Ul. in Gódes'heilige proteétie. In den JX^h^^ W[ ViCrdejaW **** J. F. R. van HOOFF, vt.

Ter Ordonnantie van bovengemelde Vergadering.

M. SIDERIUS. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verdaan, de voorfz. Misfive aanteneemen voor notificatie,

Ontfangen eene Misfive van het Provinciaal Committé , in dato ia dezer, daarby eenige Poinéten VQOïflaande, ter verbeteriag van de Ordonnantiën op

de

Sluiten