is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20O )

omtrent agt malen groter geworden, gedurende dat die in frankryk flegts een weinig meer dan verdubbeld zyn. *

De Balans da Handels is, zedert 25 Jaren, ook aanmerfcelyk min voordeliger voor Greotbrittanje geworden. Dezelve was in haar voordeel in

1761—1763 ingefloten. 131,903,007 Liv. tournois.

1764—1766 . . 100,863,809

1767 — 1769 . . 56,893,620

1-770—1772 . . 81,765,930

1773—1775 • • 7o,9ö4,44S

I77Ö—1778 . . 47,352,341

179—1781 . . 45,683,c4ö

1782—17*84- . . -35,620,612 [Zedert de invoering van het Nieuwe Commercie Traétaat tusfchen de beiden Ryken, moet ongetwyffeld die Balans nog zeer veel minder voordelig voor Engeland geworden ayn: gelyk terftond in 't oog moet vallen, wanneer men naar gaat, de aanmerkelyke hoeveelheid van Wyn, die de Fran> lehen thans aan Grootbrittanjen leveren.J

De publieke fcbuld van Engeland is, zedert den Iaatffen Oorlog, tot de verbazende hoogte van ruim 222 Millioenen Sterlings, dat is 2 duizend 442 Mill. van onzen Munt, geklommen (*), de Afzonderlyke van Ierland hier onder nog niet eens begrepen zynde. — Van 1740 tot 1749, was die Schuld met omtrent 292! Mill. Holl. en van 1755 tot 1763, met 765 Mill. gevolgelyk in twee Oorlogen met duizend en 57a Mill. vermeerderd.

Die van Frankryk was, in den Jare 1721 iets meer dan 76 j Mill. tegen de Penning 40, of 2§ prCent, in het Jaar S-775 beliep dezelve ruiin eens zo veci j zo aat ci, ..1 ot Jaren niet meer dan grote 707 Mill. bygekomen zyn.

Over het geheel belopen de opgenomene Kapitalen door Frankryk, zedert 1721 tot 1788, niet boven de i462|Mill.

Uit hoofde van den laatften Oorlog, hebben de Engelfchen byna ioyz Mill. Holl. geld genegotieerd, en de Franfchen alleen iets minder dan 675 Mill.

Het Deficit of het te kort komende, op de rekening van Jaarlykfche Ontfangst en Uitgave in Frankryk word begroot op tusfchen de 24 en 25 Mill. Holl. (f).

Dat in Engeland was in 1784- minder dan 13! Mill. Dit onderfcheid fchynt, in den eerften opflage, aanmerkelyk genoeg, om bedugt te wezen, dat het evenwigt tusfchen de ontvangst en uitgave zich in Frankryk niet zo gemakkelyk herftellen zal, als in Engeland: dan men moet hier omtrent in aanmerking nemen.

Vandenjaarlyken interest, diende EngelfcheExcbequer betaald, zyn flegts 30 Mill.Sterl. aflopende Annutetten: 'tgeen omtrent een 7de gedeelte der Engelfche Schuld uitmaakt. De ges overige gedeelten beftaan in perpetuele Renten.

(*) Deze Schuld is wet, in de 2 laatfte Jaren, door den inkoop van Effeaen.metruim4Mill. Sterl. vermimleru;dog men negotieerd thans werkelyk op nieuw een fom van 1 Miil.Sterl. fcy wegevanTontine.

(f) De Hr. Necker bepaald hat tegenw. Deficit op Liv. 56,150,000.

Onder den Interest daar en tegen, in Frankryk betaald, re.

kend men meer dan 107 Mill. Liv. Lyfrenten, welke bykans die der halve fchuld van 't Ryk uitmaken. By aldien nu, gelyk behoord, de beiden Natiën,de een hare aflopendeAnnui. teiten, en de andere hare Lyfrenten, op de ordinaire uitgave brengen, zo volgd, dat wanneer die beiden Renten afgelopen zyn, Frankryk, al het andere gelyk gefield, een voordeel van 77 Mill. Liv. boven Engeland zal hebben, met betrekking tot dat gedeelte van hare Inkomften, 't geen hier door vry zal worden.

GEBOORTE- TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene week, is geweest: te Amflerdam 122: in V Hage dat der vorige Week 29, en te Haarlem 13, onder welken laatften 9 beneden de 12 Jaren.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, buiten Haarlem.

f789 BARO THERMO- STREEK

UMY. ME- METER. DER LUCHTSGE.

TER. N0Qrd| Zuid. WIND. STELDHEID.

(2ö- 9 55 \ 57 n. t o. 1 Zeer bewolkt, byna

IO.< 19 9 6c§ I 61 N N. w. betrokken, in het

t 29- 93 54 I 52§ n. Westen helder.

("29.10 63 I 75 n- N.o.

[30- o 55 I 54 w t. w. w°'*'-

("30 o 55 1 5" n. t. w.

12. ^30 o 6ii 69 n w meest betrokken.

(.30- 1 54 51 K t. tv.

f30. 1 5?i 5ö~ M.

13. -! 30. o 65! 681 n. t. w. meest betrokken.

P 53|_ 53

f30- O 57 56f n. O. 'sMorg.betrokkeTI

j 4.-! 29.11 66 71 o. k. o. Voorm. bewolkt,

I29 IO 6o| 58 n. n W. verder helder.

r"SM°i| 66 ll öTln. heMe~fo~.tN~

15-i 20- 9i 74 86 en O.zware wolken.

( 29. 8 63§ 6i| n. o.

2 ff II °' ^.in-'Oostea

XÓW29. 7 76 88 wolken.

/ 29. 6\ 66| 63 o. n. o.

Drukfeil,in Nr. 50, onder de Weerkundige Waarnemingen.

Den 9 Juny ftaat Storm, byna betrokken. moet zyn Foorm. byna betrokken.

Te Haarlem, by A. LOOSJES,