is toegevoegd aan je favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

WISSEL-COURS.

Madrid op Ufo van J Londen, zigt g 38, roi,io

2 maand Sj 93 J dito op 2 m. 38, 7,6§

Bi'boa .S>3e ffamb. zigt ft. 351

Gadis . . . . \ 933 dito 2 m. ft. 35I

Seviiieti . . .. % 92a Altona,zigt fl:. 3S|

Lisfabon : $ si? dito 2 m. ft. 35

Venetiea . . 93 Breslau, 6w.dat. ft. 45

Genua . . . % 85* Wenen, 6w.dat ft. 35!

Livorno . . 92S Antwerpen pC. 3 verl.

Parys, 2 m. . ^sii'r^ Gent . pC. 3 verl.

dito zigt . . $5i|arS Brusfel . pC. 3 verl;

Bourdeaux,a m. % 51! Zeeland . pC 2§verl.

dito, 1 a. . . ^ 52 Rotterdam pC. £

SPECIE-COURS.

Baren Gosd, perCasfa ƒ 355. . . pC. SfaJ

dito, perbanco .... pC. Nieuwe Duk. per ftuk ƒ5, 7! Nieuwe Louis d'or ir,7,3 Oude dito . • ƒ 5» 6j Zonne Piftol. /ir, 4 Franfche Piftol. . f 9, 7 Carolin. . /ti,i2| PrüUiïf dito . ƒ 9, 7 Croix de Malta ƒ13, 3 Lunenb. dito . ƒ 9, 7 Fyn Zilver, p. m. / 25,18 Spaanf. dit» . ƒ 9, Ó" dito Grof . ƒ 25,14 ©uinies , . ƒ12,3 Agio van den Baak z|pCt. Souvereine . . ƒ15,17

Amsterdam 6 Sept. 1790.

HISTORISCHE en LETTERKUNDIGE ANEC DO TEN.

Men verhaald, dat Philips V. Koning van Spanje, alleen door de Muzyk van den beroemden Fartnelli, van zyne zware droefgeestigheid, welke hem geheel buiten ftaat gefteld hadde, om zig met zaken van Redering te bemoeyen , volkomen genezen wierd. Deze beroemde Toonkonstenaar kwam dagelyks by den Koning, om dezen met zyne talenten te vervro lyken; en geraakte, langs dezen weg, zo diep in 's Vorsten gunst, dat hy algemeen befchouwd wierd als meer invloed hebbende, dan enen eerften StaatsMinister. Hv gedroeg zig egter zo vooizigtig en nedrig omtrent de Groten van het Ryk, dat niemand hem deze eer benydde, maar dat elk zig ^m ftryd beyverde, om hem alle blyken van agting envertro'u wen te geven.

Op zekeren dag zig naar het Kabinet des Konings begevende, 't geen alle uren voor hem open ïond, hoorde hy een Officier van den Lyfwagt de fto-kfte vloeken tegen hem uitflaan, overluid roepende, lat, terwyl men zulk een fchobbejak met de grootfte terbewyzen overlaadde, de verdienften van zulk een

Officier, als hy was, die reeds 30 jaren gediendhadde, vergeten wierden. Farinelli, zonder te laten blyken, dat hy dit verwyt gehoord hadde , droeg zorg om den Koning de diensten van een ouden Dienaar onder het oog te brengen, en was edelmoedig genoeg om een Regiment te verkrygen, voor den genen, die hem, weinige ogenblikken te voren, zo> grof verongelykt hadde. Van den Koning te rugkomende, gaf hy den Officier het patent over van zyne nieuwe aanftelling, 'er by voegende, dat hy hera hadde horen klagen, zo lang, zonder beloning, gediend te hebben, dan dat hy den Koning dit vergeten niet moest wyteti, maar alleen aan hun, wier pligt het was, om zyne Majefteit de diensten van een braaf en trouw Officier te errinneren.

Ene andere Anecdote van min ernftigen aart, word algemeen verzekerd, het eeifte jaar van Farineli's verblyf in Spanje opgeleverd te hebben* Een zeer fraay Kleed voor een Gala-dag, by het Hof, hebbende laten maken , vroeg hy den Kleermaker om hem de rekening daar van te geven. Deze gaf ten antwoord, dat hy ze niet opgemaakt hadde, en ook niet gezind was om dittedoen. ,, In plaats van geld," voegde hy 'er by, „hebbe ik u ene gunst te vra„ gen. Ik weet wel, hoe onwaardeerbaar deze gunst

is, en dat zy niet dan aan Vorsten verleend word * ,, dan, daar ik de eer hebbey om voor een man te „ werken, van wien de waereld zo veel wonder»

„verteld, is <Ae hetalinp, wMr naar ik verlai1ge.dat

I „ ik hem mag horen zingen, en dus die talenten uit ,, oeffenen, welken de Hoven en Vorsten in verwon„ dering brengen." Te vergeefsch deed Farinellt zyn best om den Kleermaker tot het aannemen der betaling over te halen. De man bleef onverzettelykop zyn ftuk, en de Toonkonstenaar, ten lesten wykende voor het nedrig verzoek des Kleermakers, en misfehien al zo zeer zich gevleid vindende door het zonderlinge van dit geval, als door alle toejuichingen, welken hy ontvangen hadde, leidde hem in zyn Kabinet, en gaf hem het vermaak, om hem met een zyner fraayfte Zangftukken, onder het genot der ver' rukking, welke zyn toehoorder, onophoudelyk,-liet blyken, te onthalen. De Kleermaker dus zyn verlangen geboet hebbende, wilde hier op heen gaan.öoch■■ Farinellt hield hem ftaande, zeggende tegen hem: ,,Het ontbreekt my niet aan ene zekere mate „ van trotsheid, en mogelvk hebbe ik daar aan da „ meerderheid toe te fchrvven, welke ik boven an» „ dere lieden van myn beroep verworven hebbe. ïk „ hebbe uwe zwakheid ingevolgd, en het is hillykr „ dat gy, op uw beurt, aan de myne toegeeft."'Dit zeggende, opende hy zyne beurs-,- en drong denKleermaker om ene fomme gelds aan te nemen -, welke verre boven het loon liep, 't geen hy aan' hen» verdiend hadde,-