is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaar, door den tovettgerflelden Rector Schottel, ten a%*eme uen genoegen verrigt wierd. Het getal der Pryzen was, by deze laatfte uitdeling:

Aan 4. Meiijes, die het best gebreid hadden.

Aan 2 Jongens in het Katoenfpinnen.

Aaa 2 dito in bet Sayeifpinnen.

JXan 9 Kinderen, die het best gefchreven hadden.

Aan 6 anderen, wegens goed gedrag.

PRYS DER GRANEN.

ROGGE HetLast. TARW. Het Last. I Ggld.

Ggld. j 1'ruisfche . . 933110 PooTe bonte en witte i7oa2io Koningsberger . 9oano

Dito rode . . ï?sai95 Pommer, Colb. en Stett.

Warder, Keugf. en Elb. IS5 a ioï GARST , haver, BOEKw. Koningsbeiger . 155a 188 VriefcheWinter . 72 a 86

Vriefche . • Voorl.Zomer . .

Uovenlandfche . . 1453170 Brouwhaver . . 74 a 88

Voorlandfe rode • Boekvv.Amsf. enGooil. L.

Zeelanafcne . , 1758220 Dito Brab. en Vlaamf. L. -

OLY, TRAAN EN BAARDEN.

Wajvisch Traan, 'tquart. Raapo!y,d'Aain ƒ37 337^ van 12Stek. ff>6 dito Lyn . ƒ35 330 Dito rode /50a 51

êito Hennip . ƒ37 337! Walv. Baarden van

j 3tot7igde 100{g/n8ai5o

Wisfijsn-rouRS.

Uadrid op Ufo van | Londen, zigt fj 39, ij

2 maand 8 03? dito op 2 m. Q 38,10,9!

Bilboa . . . $ 931 Hamb. zigt ft. 3Srl

Cadix . . i § 93? dito 2 m. ft. 35ï§

Sevilien . % 92§ AItona,zigt ft. 35!

Lisfabon ; : f 51? dito 2 m. ft. 34j-§

Venetien . . % 93s Breslau, 6w.dat. ft. 45I j

Genua . . . % 85i Wenen,6w.dat ft. 351

Livorno . . %, 9^1 Antwerpen pC. 2^ verl.

Parys, 2 ra. . % 49l Gent . pC. 2fveri.

clito zigt . . % 49 Brusfel . pC 2|verl.

Êourdeaux, s ra. % 49§ Zeeland . pC-2§verI.

dito, 1 ia. . . % 49s Rotterdam pC. f

SPECIE-COURS.

garen Goud, perCasfa ƒ 355. . . pC. o|a§ dito, perbanco .... pC. 9§af Nieuwe Duk. per ftuk ƒ5, 8ï 1 Nieuwe Louis d'or 11,8,4 Oude dito . . ƒ 5, 7l Zonne Piftol. f 11, 4 Franfche Piftol. . ƒ 9, 9§ | Carolin. . ƒx1,14 Pruisiïf, dito . ƒ 9, 9| Croix de Malta ƒ 13, 4 Lunenb. dito . ƒ 9, 9§ Fyn Zilver, p. m. ƒ 26 Spaanf. dit» . ƒ 9, 8 dito Grof . ƒ 25,T4 Guinies . . ƒ12,5 Agio van den Baak jf pCt. Souvereine . ■ f16

' a.mstsrdam 4 Qüob. 1790.

HISTORISCHS en LETTERKUNDIGE ANECDOTEN.

In de Stad Chcsier is onlangs een nieuw Profeet voor den dag gekomen, wiens tan! en gedrag alle; denkbeelden van buitenfperigbeid te boven gaat. Hy zegt, dat het Duizendjarig Ryk reeds over 5 jaren een aanvang genomen heeft, en dat de Mesfias zig thans te Lambtth bevind. Hy wend voor een zendeling van hem te wezen, en hier voor afftand gedaan te hebben van ere bediening by den Tol, wélke hem jaarlyks 500 Ponden opbragt. Hy draagt verfcheiden gedrukte Biljetten by zig, die hy overal op openbare piaatfen aanplakt, by wege van'bekendmaking. Men heeft aan het Post-Comptoir ettelyke Brieven ontvangen, waar van het Opfchiïft hield: „Aan den Mesfias, te Lambeth." Het is zonderling, dat de gefprekken van dezen man over alle andere onderwerpen de duidelyke blyken opleveren van een gezond verftand, en enen geoeffenden geest: ook fpreekt hy verfcheidene der thans levende talen. Maar zodra begint men zyn geliefkoosden fnaar niet flegts even te roeren, of terftond beginnen zyne verftandelyke vermogen aan 't hollen te geraken. Zya voorkomen is zedig en zelfs deftig.

GEBOORTE- TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene week, is geweest: te Amfterdam 142: in V Hage in de laatstvoorgaande Week 18, en te Haarlem 9, onder welken laatften 3 beneden de ia Jaren.

Inde Maand Septemb. 1790. eyn, binnen Alkmaar, overleden 32 Perfonen, als: 5Mannen, 5 Vrouwen, 10 jongens en 12 Meisjes; hier onder a doodgeboornen, 9 tot 1 Jaar, 3 van 1 tot 5 Jaren, 6 van 10 tot 20, 1 van 20 tot 30, 3 van 30 tot 40, 3 van 40 tot 50, a van 50 tot 60, en 1 van 98 Jaren en 8 maanden.

In Torhhire is onlangs een man overleden, in den Ouderdom van 130 jaren; zynde uit Wallis geboren en van beroep een Landbouwer. Hy ontbeet nimmer, en gebruikte 's middags alleen Melk, en flegts zelden enig dierlyk voedzel, uitgezonderd nu en dan Schapenvleesch, eenvoudig toebereid. Hy had een goed geheugen, en wist verfcheiden aangename Histories te vertellen van de tyden van Karei II. dien hy zig wel konde erinneren.

OPEN-