Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBRUIK der ZINKBLOEMEN. 25

de in eene zeer fterke en hardnekkige vallende ziekte (V). Hy begon de gift met twee greinen dagelyks,en vervolgde hier mede acht dagen; toen kiom hy allengskens op, tot dat hy eindelyk tot de groote gift van zesendertig greinen dagelyks te geeven gekomen was , onder welke geneeswyze de lyder (leeds beter wierd, en de aanvallen hem weiniger overvielen, en zelfs op het laatst geheel aflieten: toen (laakte de Heer bell het gebruik, om te zien hoe verre de betering aanhield.

Ia dit zelfde werk vinden wy meer proeven door de Engelfche Geneesheeren in het werk gefield, die wy hier in het kort zullen laaten volgen. Goodsir, Heelmeester te Largo, deelt aan den Heer düncan ook twee gevallen mede, waar uit de goede uitwerkfels van de Spiauterbloemen blyken. In meer andere gevallen zegt hy dezelve gebruikt te hebben, zonder iets van haaren uitflag te melden (y).

Het eerfte geval is van een Meisje, dat na het barrevoets loopen een hyfterifchen aanval kreeg ,die vry fterk was, zo dat zy dikwils uit het bed vloog. De Heer goodsir gaf haar in den aanval een grein Zinkbloemen, waarop dezelve aanftonds bedaarde; zy gebruikte dit geduurende zes weeken

voort,

(*) Medical and Philofopkical Commentaries, by a Sa? etety ofPhyficiam in Edinbürg, Vol.Lp. 2oii. fectnd.edit. O) Ibid. p. 4a 2.

B 5

Sluiten