Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBRUIK der ZINKBLOEMEN. 151

„ jers gehad. In dien tyd wierd hy by Mejuffrouw „ A. A. geroepen over haar jongde dogrertje, het „ welk aan ftuipen en andere toevallen, uit het „ zuur geboren , laboreerde, zo dat zy alle oogen„ blikken dreigde den geest te geven. Rat hl au „ raad de Luna fixata in de Apotheek van avinck „ te Amfterdam te haaien; en het kind herftelde „ door deszelfs gebruik. Toen ik onlangs deeze „ jonge Juffrouw, tegens eene beeving uit fchrik „ geboren, met vrugt de Flores Zinci had voor„ gefchreven , deelde zy my dit middel als een „ beproeft geheim tegen de ftuipen mede. De „ Chymisten baden en schnitzler, hadden, „ volgens hun zeggen, reeds voor 15 jaaren de „ Flores Zinci in di poeijers van ludeman ont„ dekt, en dit aan anderen medegedeeld; ja zy be-? „ waren nog op heden voorfchriften in haar Win„ kels, waardoor zy kunnen toonen dat niet alleen „ ludeman deeze bloemen onder een bedekte „ naam aan zyne lyders gaf, maar dat ook andere Geneesheeren voluit de Flores Zinci inwendig „ voorfchreeven."

§. 15. Wat hier nu van zy of niet, dit is zeker dat de uitmuntende gaubius van dit alles onkundig is geweest, want hy was (gelyk allen, die met my het geluk genooten hebben, om zyne onfchatbaare Lesfen by te woonen, getuigen kunnen) van een zo opregten en eerlyken inborst, dat indien hem of genoemde Schryvers, of eenige der K 4 ge>

Sluiten