Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1791-

No. 160.

A L G E M E N E

KONST- en L'ET.TER-BODE,

fr O O R MEER- EN M1N-GEOEFFENDEN.

Vrydag den 22. July.

B E R I G T E N.

O R O O T-B R I TAN N IE N-

S"""?"^""* et is reeds een geruimen tyd ge'eden dat men L. Tj 1 het begrip vormde om een Gedenkteken op te f| Jt~l jf richten voor Capitein Cook, in of naby Mar■L*feJ» ton, zyne Geboorteplaa s. Niets is 'er tot nog toe van gekomen, fchoon Zulk» het onderwerp der Gefprekken blyft in die nabuurfchap, en het niet ontbreekt aan Heren, in ftaat om het uit te voeren. Niet verre van Marton, in de reeks der Cleve'andfche Bergen, is een beroemde Berg van ene kegelvormige gedaante, Rofeberry-Toppin geheten.. Men wil dat de Eigenaars van dien Berg een wenk gegeven hebben, dat zy een Plan, om op denzelven een Gedenkteken te nichten', gaarne zouden Willen bevorderen. De gelegenheid is wel gekozen: naardeniual die kegelvormige Berg den Zeelieden ten Baak ftrekt , als zy' den mond van dc Rivier dc Tees, voorby zeilen, cn zigtbaar' is op enen;a/ftand. van 30 of 40 mylen in de Landfch.ippcn van 'ifor'k en Durham- ■

"De yrote vraag ,valt, welk foort van Gevaarte, als dit Plan doorgezet word, op die hoogte het beste vertoon zou maken,' een. Xolom,-, een:Toren, of een Pyramide. De. grote hoogte in aanmerking, genomen zynde, is het waarfchvnlyk dat een-Kolom, hoe hoog, hoe zwaar ook, aan de grootschhèid...van:-den Berg' niet zou evenaren. 'Er is geen naby gelegen Gezigtpunt -om denzelven te befchojvven, en op een aff&rid zou d:zeive geheel niet M zien wezen. — Een Toren van uitiiekende grootte, in-

Vll. deel.

zonderheid als dezelve gebouwd was met brede uitfpreid-» zeis aan dé zyden, in den fmaak ener Chïnèefcjie Pagode, zou zeker aan het oogmerk beter' beantwoorden. Doch dezelve zou op die hoogte aan veel windvangs en tredurige befchadiging blootgefteld wezen. Ene Pyramide t-ou best voegen , als duurzaamst op een afftand en allerr zigtbaarst op een Berg van ene foortgelyke gedaante.

De Heer Bruce fpreekt van zodanig ene Pyramide, (Travels, vol. 1. p. 78.) „ Omtrent 2 mylen van den Nyl, tusfehen S?'f en Woodan, is een Pyramide, die in den eerften opllag uit één lhik fchynt-, dezelve is van ongebakken fteen, en geheel volkomen-, de Inwoonders noemen dezelve de Valfche Pyramide. 't Benedenfte ^edeeite.is een Berg, tot ene aanmerkelyke hoogte, van gedaante als een Pyramide v boven op is het gevaarte aaW o-e!egd, tot het in een Pyramide uitloopt; op enigen af ftand zou - een zeer fcherpziend oog vereischt worden , om het onderfcheid te zien waar hier de Natuur eindigt en de Konst begint; de Steen heeft de kleur vo'komen van de Klei uit welken dc Pyramiden van Saccara gemaakt zyn."

NEDERLANDEN

Levden. De MJmtschaPpy der Nederlandfche Letféfkm* de, alhier, heeft op den a8ften van Zomermaand laatstl. hare gewone (aarlvkfehc Vergadering gehouden ; in dezelve is dit ' maal gene Verhandeling bekroond, maar tot ene nieuwe Prys' vrage de volgende vastgefteld, om beantwoord té worden voor den'eerlijn van Wynmaand des jaars 1793»

, D »Wel"

Sluiten