is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A LGEMENE

KONST- en LETTER-BODE,

VOOR M E E' R- EN Ml N-G * O EFFENDEN

Frydag den 23. September.

BERIGTEN.

& R O O T-B RITANN IE N

(B^fe»e Univerfitcit te Parys, heeft aan de Univerfii teiten van Oxfort en Cambridge verzogt, om YJ f een affchrift van de Wetten en Statuten, naar welken deze" beiden Geleerde Kweekfcholen ingericht zyn en bcftuurd worden.

Onder het graven ter legging van de Fondamenten voor een bykomenden vleugel aan de Oost-Indifche Compagnies Pakhuizen, in Tenchurchjlreet, heeft men, op ene zeer aanmerkelyke diepte, enige fporen ontdekt van het aloud Northumberland's huis, weleer het Stads verblyf der doorluchtige Familie van Percy, byzonderlyk van dien berugten Graaf, die een uitdaging zond aan onzen Koning Hendrik IV. vvelke nog in het Britsch Mufeum voorhanden is, en die de Vader was van den dapperen Hendrik, by genaamd de heetgebakerde-

DUITSCHLAND en naburige Ryken.

Het merendeel der Delfftofkundigen, byzonderlyk die van Duitschland, is het niet eens over de wyze, waar op de Bafalt gevormd is. Dezen geven voor, dat de'zelve van Volkanlfchen oorfprong moet wezen, en anderen dat zy uit het Zeewater ontftaan is. Dit verfchil van gevoelens heeft aanleiding gegeven tot ene' menigte van Waar-

YU. CEEL.

nemingen omtrent die ftoffe, zonder dat men tot nog to» volkomen in ftaat geweest is, dit ftuk te beflisfen.

Ondertusfchen hebben deze nafporingen tets ontdekt, t geen voorheen nimmer opgemerkt was: te weten, men heeft in de Bafalten, die men in de Bergketen vwUnkel* tusfehen Andernach en Bonn liggende, ziet, water gevonden: welk water in de afzouderlyke holligheden, welke die Bafalt vervat, opgelioten is CD-

By gelegenheid, dat de Lutherfche Predikant te Duisburg , dezen Zomer, van zyne Gemeente afwezig was, om een Colleae in Holland te doen,hebben de Gereformeerde Predikanten, aldaar, beutlings, den Predikdienst, des Zondags, in de Lutherfche Kerk waargenomen.

Een Brief uit Neuwied, van 8 Augustus dezes jaars , houd in, dat men thans, te Niederbieber, een uur van Neuwied, op last en kosten der Vrouwe Erfprinfes, bezig is met naar Oudheden te graven. Behalven een aanmerkelyk getal van Penningen, waar onder ook enige Zilveren, oude Gereedfchappen, en kleine gebronsde Figuren, hadde men ook de overblyfzels van een zeer regelmatig Romeinsch Gebouw ontdekt, waar van de Heer Lieute-

nant

(*) Deze ontdekking wierd gedaan, door de Hrn. von Humbold ca S. 7. v. Geuns , op derzelver reize door een gedeelte vaii Duitschland, in het jaar 1789. blykens het gegeven verflag daar van, in een gedrukt Stukje, 't geen de eerstgemelde uitgegeven heeft, onder den tytel van Minerahgifche Beobachtungen ueber einige Bafalte am khein, Bronsw. 1790.

N