is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ 200 )

SfEClE-COORS:

Baren Goud, per Casfa ƒ355; . . pCt. i{ a 8

dito, per banco • , . . pCt.

NieuweDuk. per ftuk ƒ 5, 8 Nieuwe Louis d'or 11,4,10,16

Oude dito . . ƒ 5, 7I Zonne Piftol. . ƒ11,4

Franfche Piftol. . . ƒ 9, 7 Croix de Malta ƒ 13, 4

Pruisfif. dito , . ƒ 9, 7 Carolin. . . ƒ11,11

Lunenb. dito . . ƒ 9, 7 . Fyn Zilver, p. m. ƒ 25, 8

Spaanfc dito . . ƒ 9, 6 dito Grof . . ƒ 25, 6

Guinies . . .ƒ11,17 Agio van de Bank | pCt. Souvereine . . ƒ15,16

Amsterdam, den 18 Juny 1792*

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Dooden , gedurende de laastverlopene Week, is geweest: te Amfterdam 120: en te Haarlem 11, onder welken laatften 5 beneden de. 12 Jaren.

Gedurende de maand May zyn, in Rotterdam, en dc Jusrisdiftie dierStad, overleden, of ook ingebragt en begraven i2i Perfonen: als 16 Mannen,44Vrouwen en 61 Kinderen , waar onder 9 Kraamkinderen, voorts 39 beneden 't Jaar, 12 van 1 tot 5 Jaren., 1 van 15 tot 20, 1 van 20 tot 25, 3 van 25 tot 30, 3 van 30 tot 35, 7 van 35 tot 40,

1 van 40 tot 45 , 3 van 45 tot 50, 4 van 50 tor - ~. van 5.5 tot 60, 2 van 60 tot 05, 5 van 65 tot 70, 9 van 70 tot 75, 7 van 75 tot 80, 4 van 80 tot 85, 4' van 85 tot 90,, en 1 waar van de Jaren onbekend zyn, behalven nog 7 doodgeborenen en 2 onechten.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN en BERIGTEN.

TJlTTREKZEL uit I>ë WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, te

St. Petersburg gedaan, in de maand April 1792.

De grootfte hoogte der Barom. 28. 39. den25. om 2 ur. Nam. Delaagfte 27. 37. den 6. om 10 ur. Voorm.

Gevolglyk het onderfcheid 1. 02 , en het gemiddelde 27.88.

De gemiddelde hoogte 28.21, dat is 28TJg5 Franfche Duimen.

De grootfte koude 164° , naar Reaumur i\ gr. om 6 ur.'s Morg. De gemiddelde koude in den Morgen en Avondftonden 1490. 6, naar Reaumur \ gr. warmte. De Therm. viel 4 dagen onder 160, 7 dagen tusfehen 150 en 160, en 19 dagen tusfehen 140 en 150 graden.

De grootfte warmte 126° , naar Reaumur i-2fgr. den 14. om 2 uren Namiddag. De gemiddcl le warmte om deze tyd 140°, 2. naar Reaumur 4! grad. De Therm. rees 2 dagen boven 130,

ia dagen tusfehen 140 en 150, rt dagen tusfehen 150 enuo^ en s dagen tusfehen 160 en 150 grad. «»»40»

3 Dagen Stilte den 13,14, 24. 9 dagen Zagte wind, den i, 3, 8,9. Windrig 11 dagen, den 2 N. den 4,7,26,27 ,0 N. W. den 5, 12, 16 W. en den 18 en 20 Z. W. Storm 7 daeen den 6 N. den 19 W. den 11, 17, 29 Z. W. en den at en22ZU

Helder g dagen, den 1, 2, 3 , 4,14, l6, 2<5, 27. Ten dele bewolkt 17 dagen, den 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15,18,10, 21, 22, 24, 26, 28, 29/30. Betrokken lucht 5 dagen, den * > 11., 17, 23., 25. Nevel den 13. Sneeuw 5 dagen, den 5, 8, 10, 11, en 6 zware Sneeuw. Regen 12 dagen, den 1, 11, '2> IS,. 17, 18, 21 , 23 , 25, 30. en Stortregen den 24, 29I Den 29 viel 'er een Donderbui uit den Zuiden.

De afwyking der Magneet-Naald 7°, 15'. naar 't Westen,

.Uittrekzel der Dagelykfche Waarnemingen van 3 tot 9 Juny 1791. te Hamburg.

fHoogfte ftand 28, of. den 7den. 6! Barom. i Laagfte - - 27,io|. den 5 en 8ften. ^Gemiddelde der gehele Week 27,11,4 i.

Therm. ("Hoogfte ftand 17°. 's Middags van den 6den. Reaumur. i Laagfte - - 70. 's Morgens van den 5 en óderi.' LGemiddelde der gehele Week 14 gr. Heerfchende wind N. O.

Dagelyksche Waarnemingen, buiten Haarlem.

Ibaro- thermo- streek I

ME" METER. OM I *.C/CHTSGE-

ter. Noordi Zuid. wind. | steldheid.

f29. 7 5<*e 585 z. z. w. I

13. •< 29. 6\ 62* 74 ——— Voorm. bewolkt,

' 29. 5i 56 5.5 o. z. o. I Namidd. regen.

("29-3 59 62 w. t. z. harde wind.'s Morg,

M-< 29- 3 59§ 62 n. w. regen, verder buyig,

i 29.10 54 52 n. n. w. Namidd. wolken.

f30. o\ 57 r 651 n. w. ~'

15. < 30. oj 63 74 w. omtrend helder. ( 30- o-l 5°§ 48 N. t. o.

f3°- °§ 57 J 72 z, z. w.

16. '. 30. o\ 65! 82 w. helder, op den ( 30. o 58 56 n. o. M^dag wolken.

("29.11$ 59§ j 73 o. z. o. Js M. held. V. bëwT

17. < 29. p| 67I 82! Z. o. verd. omt. bet.'sA. ( 29. 8 <56f (>5\ z. t. o. j tusfehenb. iets reg. T2p. 7§ 611 | 681 I w.n. w.

18. <29. 7| 62! I 70" • omtr. betrokken,

f 29. 7 53! I 511 ! ■ ' *s Av. omt. helder.

f29- Sa 58 1 57| z. z, w.

19. ; 20. 5 6oi 70 z. w. 's Morg. wat regen, [29. 5 52 j 50 z. z.w. verderwolken.

Te Haarlem, by PLAAT en LOOSJES.