is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1792. No, 209,

ALGEMENE

KONST- en LETTEMODE,

VOOR MEER- ENMlNïGEOEFFENDEfc

Vry dag den 29. Juny.

NB. Dit Nr. word, met het Bericht-Blad , de beide Registers op het 8fte Deel,Tytel en Omslag, \ voor het dubbeld van den gewonen Prys, zynde dus 5 Huivers, uitgegeven.

BERIGTEN,

GR o o t -b n z t iV rv s E A7

{^*S|ie Engelfche Oost-Indifche Compagnie, heeft den ■pv uL Hr. Afzelius, een bekend Kruidkundige,De|j monftrator van de Planten in den Kruidtuin te ^3f^==M Upfal, afgezonden naar Sierra-Liona, om daar twee jaren te blyven, en dien tyd te bededen, tot het verzamelen en overzenden van nieuwe foorten van Planten.

Den isden dezer maand Juny, wierden, aan de Univerfiteit, te Cambridge, de vier jaarlykfche Pryzen, van 15 Guinies elk, toegewezen, die de Hr. Pitt en Lord Eu/ion op hunne kosten doen uitdelen, aan vier oudere en jongere Licentiaten der Konsten, die de beste Latynfche Verhandelingen over vooraf opgegevene onderwerpen inleveren: welke Verhandelingen vervolgens, in het openbaar, • opgezegd worden.

De onderwerpen voor dit jaar waren de volgende: (1.) „Of ene gelyke vryheid al dan niet onbeftaanbaar is „meteen uitgefitrekte Heerfchappy? (2.) Of'er, in de„nieuwe Volkplanting van Bota*ny-baay , waarfchynlyk ene ' „volkomene omkering van Zeden te wagten is?"

De certte Pryzcn op deze opgegevene Stoffen wierden behaald, door de Hrn. Tweddell van Trinity - College, en Fiere, van'Cajus College: zynde die van denHr. j Tweddell de Elfde, welke door hem aan de Cambridfche Univerfitcit, zedert 1788. behaald is.

V1U. deel.

In de laatfte gewone jaarlykfche Byeenkomst van Wallifche Barden (*), onlangs te Town-hall, in Denbigk, gehouden, wierd de Gouden Eerpenning, ter waarde van. 5 Guinies, toegewezen aan den Hr. Robert Williams, van Llvs Pea~fig, ln Carnarvonfliire, op zyn ingelev^,.i Dientlt.uk, „op den moord det.Wallifche Barden „door Eduard 1."

NEDERLANDEN.

Go<rinchem. Wy hebben het zonderling genoegen, van hier te kunnen melden, dat een Gezelfchap van beminnaren der Wetenfchappen bepaald heeft, op gezette tyden, te zamen te komen-, ter beöeffeningvan de Proef, ondervindelyke Natuurkunde; hebbende de kundige Apotheker Lintner (die voortgaat, doormiddel van de Electriciteit, genezingen van aanmerkelyke verlammingen te doen) zich verbonden, om (zo niemand iets heeft by te dragen) het Gezelfchap te onderhouden over Natuurkundige onderwerpen, en de daar by vereisehte proeven te doen.— De Eerw. Hr. Kneppelhout (voor dit Jaar tot Voorzitter verkoren) opende, op den f&Sa vanBioeimaand dezes jaars, in de grote Zaal van 't Oude Mannenhuis, daartoe goedgunstig ingeruimd, de eerde Vergadering met.ene plegtige Redevoering , waar in hy de beoeffening der Natuurkunde ten fterkften aanprees; wyzende op

der-

(*) Barden noemde men , oudtyds , zekere Dichters, die, onder de Britten en Gaulen, de Heldendaden hunner RrygsoverHen ia Vaerfen befchreven.

Cc