Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C si >

heeft voorgeteld: ~ te weten, de bevordering der befchaving cn van den Handel in AÖfla.

Volgens dc opgave van den Hr. Smclair, ^[gs door hem uitgegeven Statistisch Stukje» » *Jbjj£ Mnl in Schotland, zedert de laatfte 4° J*"** omtrent 4~v" Zielen toegenomen: hy berekend het tegenwoordig getal der Inwoncrcn.in dat Komngryk op 1,700,000.

Ut- erlem. Schoon dc Provintie Holland doorgaans befchouwd word, als haar onderhoud en wei vaart cniglyk vcrfchuldvd tc zvn aan den Handel en dc 1 abneken, en als uit haar zelve gene Voortbrengzcls opleverende, die van enig belang voor een van beiden zyn, of, die, door derzelver verzending naar buiten, een balans van aanmerkclvk voordeel voor den Handel kunnen veroorzaken; is het" echter zeker, dat ook dit Gewest van de 7 Verenigden, in genen dele by de overigen behoefd ondertedoen, met opzigt tot de eigea landpr-odukten, en zeits, naai gelang van deszelfs kleinte, verfcheiden uitgeftrektere buitenlandfche Gewesten cn Oorden, in dezen, voorbyftreett. Wy bedoelen het hier zo ryk als voordelig produkt van Boter, Kaas en Wolle, welk het zelve jaarlyks oplcverd: cn welke twee laatfte Artykclcn, alleen in Noord - Holland , ongetwyffeld van meer gewigt zyn, beiden voor den buitenlandfchen Handel en onze eigene Fabrieken, dan onder de gemene opmerking valt. — Ten blyke hier van diene dc volgende, ons van ene vriendelyke en kundige hand medegedeelde,

LYST der Ponden Kaas en Wol, die In den Jaare 1767. oP alle dc Wagen in TVest-Friesland en het Noorder-Qjtartier zyn gewogen.

Ponden Kaas. Pond.WoJ, ■ Van de andere «yde - - - 7047129 236093 Hoorn, op de Markt - - 5101005 111 dc week - - 213350

53*4355 158879

Schellinghout - - - 2249----Wydenes ,- - 297 - - - - -

Spanbroek - - - 78938 - - - 48690 Hensbroek - - - - 3660

—I 1 85144

Enkhuyzen -■ 249089 -----

Grotebrock - - - 3°~053 " " \ 12154

285142

Edam ... - 267153 - • r 24745Oosthuyzen - - - 806870 - - - 3592

1074028

Monnikendam - - 62009 - - - 1210

Eatuifmeer - - - 9818-----

Nieuwendam - - - 5109 - - - - -

Durgerdam - - - 62176

. 139112

Medenblik - - ' 227330 " r " a3^3S

Hoogtwoud - - - 8306 - - - - 2583

235630

Purmerend, ter Markt - 2837136"

in de week - 1S7317 - - - 139424

3024453

Texel - J " 355713 " " " 127728

merwgen - - " 119421 - - - 42398

ö 475134

Ponden Kaas. - Pond.Wol. Alkmaar, op de Markt - 677799°

in de week - - 186244 - " " ' '

, 6914234 66502

Vleest - - - - - " " "

Akerfloot " ~ " ~ ' 5!-31 ~ ~ 3

Oudorp - - - - -To - - - - 3241

Schoort - - " " »'°°

Haringhttyzen - - - 3 002 -

Warmenhayzen - - - - - - 37

, " " " " io7« i9Sao

Barfingerhom - - f IQ755 >g.

Nieuwe Niedorp - " _ _ gg-

Oude Niedorp - s

Zf - - - 47468 - - - 484X8 ~ . 132895

7047129 236o93

In 't geheel - - 17671128 S24731

Indien men nu de Prys der Kaas, door een op ƒ 13 : - de IOo rekcr.d, bedroeg de waarde alleen van dit Artikel ongeveer 2 Mill. cn 3 maal H°nderd duizend Guldens.

1705 wierden, alleen op den 26 en 27 Juny, op de Alkmaarfche Waag

gewogen - - - 403000 fg Kaas,

1706 den 25 en 26 Juny op dezelve 368000 1774 Dec. 23. - - 333370 1791 Juny 10. - - 3*7930

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Dooden, gedurende de laas:\ erlopene Week, is geweest: te Amfterdam 327: cn te Naarhm 8, onder welken laatften 4 beneden de 12 Jaren.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGENen BERIGTEN.

Uittrckzel der DageJykfche Waarnemingen van 8 ■ tot 14 July 1792. te Hamburg.

fHoogfte ftand 28, i\. den loden. BaROM. \ Laagfte - - 28, o. den 12 en 1 sden. . LGemiddeldc der gehele Week 2 8,1,6.1.

Sluiten