is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95-- >

zoude 7.f met eec vermogen van 11 -malen haar eigen gewigt opgeheven geweest zyn.

De minkundige Lezer lette hier nu wel op, dat men devcrondcrftelde grein zeepwater, door dezelve met ontflambare lucht tc vullen, of op te blazen tot ene grote bel, niet volftrektlyk ligter gemaakt hebbe. Neen, men heeft'er het gewigt juist van verdubbeld, of van één op twee greinen gebragt ; maar men heeft die, door dc vermeerdering in uitgebreidheid, tot enen zeer hogen graad, foortlyk ligter gemaakt.

Men heeft, naamlyk, by ene kleine uitgebreidheid van eene zo zwaare ftof, als water, welke.de dampkringslucht 879 malen in gewigt overtreft, eene zeer grote uitgebreidheid van ene twaalfmalen ligtere ftof dan dampkringslucht weten by te voegen , waar door het geheel, wel is waar, in gewigt heeft toegenomen , doch niet in reden van den aanwas in uitgebreidheid; welke laatfte zo aanmerkelyk groot geweest is, in betrekking, tot de vermeerdering in gewigt, dat men het geheel foortlyk 6 malen ligter dan dampkringslucht heeft daar gefteld.

Met dc luchtbollen is het even eens gelegen: wy zullen dus hier omtrent korter kunnen zyn. Een taarlingfche voet dampkringslucht weegt ruim ij' once; dc 600 taarlingfche voeten wegen dus ruim 700 oneen, of na genoeg 44 fg. De 600 taarlingfche voeten ontflambare lucht zullen dan 4 fg wegen, als men de laatfte flegts 11 malen ligter dan dampkringslucht ftelt, gelyk wy hier om de ronde rekening zullen doen.

Men ftelle dan, dat men enen bol van taf, of enige andere ftof, ver vaardige, welke 10 -gg aan deze ftof w-ege, en welke,

opgefpannen zynde, 600 taarlingfche voeten inhoud hebbe.

Dat men dezen bol met ontflambaar gas vuile. Dan zal hy 4 fg in gewigt toenemen, en 14 <g wegen; doch hy zal, in | dien gevulden ftaat 44 -gg aan dampkringslucht uit den weg floten, of verplaatzcn. By gevolg zal hy , gevuld zynde, nog geene derde van de foortlyke zwaarte der dampkringslucht hebben , en derhalven met cen vermogen van ruim twee malen zyn eigen gewigt in de hoogte geheven worden.

Men ziet hier wederom, dat de bol 4 tg op de iofg in volftrekt gewigt heeft aangenomen, door het bykomen der ontflambare lucht, ter ontfpanning; fchoon hy , door die in veel groter rede vermeerderde uitgebreidheid, foortlyk niet alleen veel ligter dan de ftof, waar uit hy gemaakt is, maar zelfs veelligtcr dan dampkringslucht, geworden zy.

Het geval, van een ftuk kurk met een ftuk lood verenigd, zal nu geene nadere toelichting behoeven. Het fpreekt immers van zeiven, dat de kurk, een zwaar, dat is, gewigthebbend, lighaam zynde, en met een ftuk lood verenigd wordende, het geheel zo veel meer gewigt, dan dat van het ftuk lood bedraagt, moet byzetten, als het zelf weegt. Zo het ftuk kurk intusfehen zo groot genomen word, dat het, met het lood zamengevoegd, eene zo grote uitgebreidheid maakt, dat eene even grote uitgebreidheid water meer weegt, als dit zamengefteld ligchaam, dan zal het door het water opgeheven worden, en by gevolg dryyen,.

Het vervolg by nadere gelegenheid.

t TEKENINGEN en PRENTEN,

l o n den, zwarte kunst.

The disöbedient Prophet (_ volgens het verhaal van 1 Kon. Xllf.) door H. Hudfon, naar Graham; hoog 2C|, breed 26 duim, 15 fch.

■" The Farmers- Stahle ; van Ward, naar Moreland; hoog 26, breed 28 duim, 15 fch.

yi view from the eafl end of the Brewery, Christweli fireet; van W. Ward, naar G. Gerard, op den voorgrond een bevallige ftoffagie van een Paard , dat in een kar gefpannen word; hoog 19, breed 25 duim, 13 fch.

Twee fraaye Gezichten, een (a View in Zwitferland} naar f. Wynands; en een (a View in Holland j naar Z>. Teniers ; beiden in den bevalligen fmaak van Catharina Prestel, in 't bruin; hoog 171, breed 23 duim; zamen 15 fch.

N A R I G T E N en B Y Z O N D E R H E D E N,

tot den handel en scheepvaart, landen veebouw-, als mede de huishoudkun-

■1 de, handwerken en fabrieken,

betrekkelyk.

De Abt de Kina, die, voor enige maanden, by de Berlynfche Akademie zyne Waarnemingen inleverde, over den Staat der Konsten en Wetenfchappen, in Savoyen, op zyne laatfte reize naar Turin, by een verzameld, maakt hier in gewag van een kortlings uitgevonden mamcr, om Suiker, van de beste hoedanigheid, en enen matigen prys, uit de Druiven te halen.

Verbetering in de behandeling der Beyen, by ondervinding gebleken.

(Uit het En;etsch.)

Men ■ neme, in plaats van één, twee Korven , die men op elkander zet: zodra dc bcnedenfie vol is met honing, neemt men dien weg,, na dat men, door een opengemaakt gat aan het opper einde van dezen, de Beyen in de;ibovenften Korf heeft doen verhuizen: zorgdragende dat men 'er alvorens wat voedzel inbrenge. Deze Korf mede gevuld zynde, plaatfe men al weder een anderen Korf boven op denzelven, en neeme den gevulden weg. Door deze bcurtlingfche verwisfeling van Korven, zal men ongelyk

Imeer Honing bekomen, en de Beyen zullen niet vernield worden. GE-