is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

Beproefd middel tegen de wandluizen in Huizen en Schepen (Getrokken uit een brief' van Doctor Moehring te Jever aan den Heer Ehrhart te Hannoverl)

Toen ik in myne jonge jaren in ene grote Akademic fiad van Duitschland woonde, had ik het ongeluk van in myne kamer cn voornamentlyk in myn bed byzondere kennis te maken met weegluizen, hoewel anders het huis en mvne kamer zeer zindelyk gehouden wierden. Ik beklaagde my hier over by een myner Vrienden, van wien ik vernam, dat de mceftc huizen dier ftad met dat ongedierte bennet waren, cn dat men reeds zeer veie middelen vergeefsch daar tegen gebruikt had, vermits deze infecten zich tusfehen reten van balken verborgen , of zich ook in oude muren gaten maakten, waar gene wasfchingen nog zalven konden aangebragt worden. Na veel 'hier over gefproken en overlegd te hebben, vonden wy niets beter, dan liet vertrek met enen doordringenden cn verft! ukenden damp te vullen , die tot in de ge- ringde fpleten en openingen konde doordringen, en dus alle zich daar ophoudende ongedierte zoude kunnen doden. Wy maakten dus een mengfel, beftaande uit gelyke delen van Spaanfche peper (fruaus capfici), Duivelsdrek (afa foetidaj en Zwavel. Wy namen van elk een half lood, maakten het tot een poeder en mengden het onder een. Ik befloot, nu myn kamen enigen tyd te verlaten, ik liet myn bed op ftoelen uitfpreiden, en plaatfte midden in het vertrek een comfoor met vuur, waarop ik het evcngemeldc poejer ultftrooide. Ik floot de kamer digt toe, en liet dezelve gedurende 24. uren vol met den damp van dit verbrandde poejer. Na verloop van dien tyd, opende ik voorzigtig de deur, en de kamer nog vol damp vindende, ging ik fpoedig met gefloten mond en neus naar de venfters, welke ik opende, en waar door ik dus frisfche lucht inbragt. Na dus de kamer een paar uren te hebben laten uitluchten, zo dat genoegzaam alle ftank verdwenen was,, doorzogten wy de kamer en vonden tot ons genoegen op vele plaatzen dit gedierte dood op den grond liggen. Ik liet hier op de 'kamer uitvegen cn fchoonmaken, berookte dezelve enigen tyd met den damp van welriekende harsten, en ging 'er toen weder op wonen. Sedert dien tyd heb ik, gedurende de twe jaren, die ik nog daar doorgebra°t heb, gecne de minfte fporen van wandluizen weder" ontdekt. Naderhand hebben ook anderen op myn raad zich van dit middel bediend, en fteeds met het beste gevolg.

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN,

Het getal der Doden , gedurende de laatstverlopene Weck, is geweest: te Amfterdam i49: en te Haarlem 19, onder welken laatften ji beneden'de 8 Jaren.

Nadere lyst der Geboornen , Gestorvenen

en Gehuuwdem , in onderfcheidene Landen en Steden van Europa, gedurende het jaar' 1792.

landen.

In Gebor. Geftorv. Gehuwd,

dePruissische Staten C<*) 231,433 169,078 50,494 Deensche Staten.

Stift Fuhnen (f) 5,972 4>772 I7°9'

Jutland.

Stift Aalburg 2562 1832 816

— Aarhuus 4221 3201 1198

Schleeswich 00 4572 3434 Il65

Ampt Flensburg (d) 665 503 J9Ó

holstein

Heerlykh. Pinnenberg 00 824 591 182

Graaffchap Ranzau ' 408 3r9 I03

Hertogd. Mekienb. Schwerin ii952 (/) 8Ó60 2728

steden.

Augsburg 1063 12Ö0 313'

Altona 646 637 163

Bronswyk 803 819 237

Charlottenbnrg 127 123 Q?0 27~

Flensburg 347' 25Q ?8

Frankfort aan den Main 923 1079 196"

Güstrow 288 205 52'

Kongsberg 397 44° ,

Munchen 1489 1727 298

Rostock 387 249 JÖ5

Schwerin 396 3Ó2 no;

Aanmerking. In de bovenftaande Landen en Steden,, gevoegd by de reeds in onze vorige No 240 opgetel-

den,-

■ ■ - — " ' 'i 11 ■* • 1 ■ w

(a) In deze opgave is de gehele Militaire ftand, gelyk ook de' Frankifche of Westphaalfche Vorftendommen, niet- mede begre- • pen. Van Pruisf. P'ommeren , hebben wy het getal reeds opgege-ven in onze vorige No-. 240.

(b) Langeland , Alfen , Arroë , Laland en Falften , hier onder" gerekend.

(O Deze opgave ftrekt zig fiègts tot een gedeelte van het Her-togdom uit : waarin het getal der Geborenen, jaarlyks, tusfehen de' 7 en 8oco menfehen beloopt.

(cT) Buiten de ftad Flensburg-, met influiting van welke, in het' gehele Ampt 1112 kinderen geb, 753 perfon. Overleden,-en 274; Huwelyken gefloten zyn.

Ce) Behalven de ftad Altona, waarvan hier beneden.

(ƒ) Gnder de Geborenen waren 190 paar Twelingen ; dus Vaflfi de- 63 geboortens een Tweling j te Amfterdam gaf flegts. de 97*18.' geboorte een Tweling.

CO Hier onder 55 kinderen, die aan de Pokj'es overleden..