is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 199 )

afgezonderds wyze ene Dame van zeventigjaren, omtrent \ welke ik van myne huiswaardin hit volgende bericht kreeg. ' Zy was Riomsch Katholyk, en, in hare jonge jaren na het vaste land gezonden zynde, daar in een Klooster ge gaan, om een Non te worden; maar de Luchtgefteldheid iirookte niet met haar geftel, en dus was zy gedwongen , na Engeland te rug te keren, en, terwyl in dit land gene Kloosters zyn, belloot zy, zo verre de omftandigheden toelieten, evenwel een Klooster leven te leiden."

„ Met dit oogmerk had zy zich ontdaan van alle hare aardfche bezittingen tot liefderyrte e.nden , beho idende Hechts twaalf pond fteiiings (of honderd en twe en 'dertig hollandfche guldens) in 'tjaar voor zich zelve; en ook daar van gaf ze nog een gedeelte aan de armen , levende vóórhaar zelve geheel van watergruwel, zonder ooit vuur te gebruiken, als om dit te koken. Zy had hier zeer vele jaren gewoond, zonder enigen huur te betalen aan de op eikander volgende Katholyke bewoonders van het huis, die inderdaad haar verblyf by hen aanmerkten als enen Godlyken zegen. Dagelyks kwam een Priester by haar, om haar de biegt af te nemen. Myn Huiswaardin verhaalde my, haar wel eens gevraagd te hebben , hoe het mogelyk was, dat zy nog iets te doen had met enen Biegtvader. „„ Ach.' (had ze geantwoord) het is onmo»>»> gelyk, zich altoos te onthouden van kwade gedach„„ ten.""

„Eens werd my vergund, haar een bezoek te geven Zy was weilevend, blymcedig, en zeer aangenaam in hare gefprekken. Haar kamer was volkomen net en zind-

lyk, on hot gcUu u..-. > ,

tafel met een crucifix en een boek daar op, en een enkelen ftoel, dien ze my gaf, om op te zitten; voorts was boven de fchoorlteenmantcl een fchildery va:i deH.Veïonica, halende een zakdoek uit, waarop een wonderdadig aidrukzel van het gelaat van Christus te zien was, 't welk ze met veel ernst befpiegeldc. Haar gelaat was bleek, maar zy was nooit ziek geweest, en ik mag haar als een voorbeeld aanvoeren, hoe weinig genoeg is, om bet leven te houden en gezond te blyven."

Onder anderen, geeft de Doctor ook het volgende bericht omtrent den oorfprong van een ontwerp, 'twelk hy eens gevormd had, om in Engeland een fchool aan te loggen, en onderwys te geven in het zwemmen.

,, Op zekeren dag (zegt hy) niet enig gezelfehap uitgegaan zvnde, om de lief hebberyen tc zien in het koffihuis van Don Saltero te Chelfea, kleedde ik my, van daar terug kerende, op verzoek myner medegezellen , uit, en fprong 1 i de rivier. Ik zwom van naby Oidfea door tot Biach-J'riars brug, .makende intusfehen, ten bewyze my- • ner vaarde heid , ene ver.'cheiuenheid van bewegingen, beide op de oppervlakte van, en onder, het water. Deze vertoning verwekte veel verwondring en genoegen by hen, voor wien dit alles nieuw was. In myne jeugd had

ik veel vermaak in deze lichaamsoefening. rIk kende alle: de Handen en wendingen van Thevenot, en kon die ma-ken; hier by voegde ik nog verfcheidene van myne eigene; vinding, waar in ik het nutte en traaie poogde te verenigen. Ter dezer gelegenheid maakte ik die allen, en was zeer vermaakt met de verwondering, welke zy verwekten. Kort hier na werd ik ontboden door enen, my in naam toen onbekende, Heer. Ik maakte myne opwachting by hem, en vond, dat hy was Sir W~. Wyndham. Hy had, op de ene of andere wyze, gehoord van 'tgeen ik verricht had tusfehen Ckelfea en Rlackfriars, en teffens,, dat ik enen jongeling binnen weinige uren de kunst van zwemmen geleerd had. Zyne twe zonen ftonden op 't punt, om op reis te gaan. Hy wenschte, dat zy vooraf zouden leren zwemmen, en bood my een zeer edelmoedige beloning aan, indien ik het onderwys wilde op my nemen. Dan de onzekerheid van myn verblyf in Londen,maakte dit onmogelyk. Ondertusfchen mag ik uit dit voorval hefluiten, dat indien ik in Engeland gebleven was, en een zwemfchool had opgericht, ik vry wat geld zou gewonnen hebben. Enige jaren later had ik enige zaken van een geheel andere natuur, met enen dezer jonge Heren, toen Lord Egremont. Maar laat ik den tyd' der gebeurdtenisfen niet vooruitlopen."

(Het vervolg in onze eerstkomende^

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN.

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene? Week, is geweest: te Amfterdam 124: en te Haarlem 12, onder Welken laatften 5 beneden de 4 Jaren.

Gedurende de maand May zyn, in 's Hage, en de Jurisdictie van dien, overleden, 53 Perfonen vanher, Mannelyk, en 57 van 't Vrouw el yk geflagt: zamen rïÖ&

Hier onder 30 beneden het jaar; 17van 1 tot 5 Jaren;. 5 van 5 tot io; 2 van 15 tot 20; 7 van 20 tot 25; 4 van 15 tot 30; 1 van 30 tot 35; 2 van 35 tot 40; 1 van 40 tot 45; 2 van 45 tot 50; 2 van 50 tot 55; 2 van 55 tot 60; 4 van 60 tot 65; 5 van 65 tot 70; 5 van 70 tot 75;

2 van 75 tot 80; 11 van 80 tot 85; 2 van 85 tot Qö;

3 van 90 tot 95; i van 95 tot ioo; en 2 onopgegeven.

In de Maand May 1793- zyn, binnen Alkmaar, overleden 14 Perfonen, als: 3 Mannen, 3 Vrouwen, 3 Jongens en 5 Meisjes; hier onder 4 beneden 't Jaar, 2 van 1 tot 5, 2 van 30 tot 40, 3 van 50 tot 60, ca ivan 60 tot 70 . Jaren.

WEER-