is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 >

da.) ik immer gehad had. Men oordeelde, dat e, vyfcig * fehepels zaad van de drie gemetten \_acres] k™n t « welk, naai- den toenmaligen prys van het ytaKa%d, na « geno'g toereikte, ter betalinge van al den arbeid, die tot n h- obmaken en zuiveren van het vlas vere.scht werd. C Sede?d las ik in ELLtox's boek.over den , ™ £

een perfoon, die een ftuk land met vlas bezaaide, cn dit met zout beftrooide, doende vyf fehepels op ^ergemet, > behalven dat hy in het midden een ftrook lands zo, - « der zout liet. Het gevolg iwas, dat het vlas, oveial, « waar het zout geftrooid was, hoog en goed ff^f^' nl maar in den ftrook, die geen zout had was het arm, W kort en van weinig deugd. Ik denke, dat vyf fchepe , n op ieder gemet te veel was ten nutte van het Ia,,d, maar, intusfehen, van den landbouw afgeroepen na andere bezig- ' heden, liet ik de zorg voor myne Landhoeve aan myne I zonen over, die geen zou: gebruikte tot de lente van » 1785. Daar het land nat en flibberig was tot naby het ï einde van May, zaaiden we een gemet vlas, en, toen dit byna een vinger lang was opgefchoten, ftrooiden we een fchepel zout daar over, dat van zeer goede uitwerking was. Het vlas groeide zeer wel tot een taam.yü goede hoogte, maar wy hadden niet wel tien fch-pels ( zaad, 'twelk ik toefchrcef aan de ongunftigheid van het iaargetyde. Daar was in den omtrek van twe mylen memand myner gchuren, die enig vlas had, dat waardig was uitgetrokken te worden; derhalven indien men vlaszaad zaait, en een dubbele hoeveelheid zout by het zaat doet, behoeft men niet te vrezen voor oen tlccht gewas, indien het jaargetyde enigzins gnnftig is.

Ik rade een icgelyk, de proef te nemen , om by cle Haver, en zelfs by de Winter-Rogge en alle foorten van eraan, die men zaaidt, ook het Icdiaanfchc koorn niet uitgezonderd, twe fehepels zout op ieder gemet te doen. Men kan 'er ftaat op maken, dat elk fchepel meer dan -vyfmaal, en fomtyds tienmaal den prys van het zout, zal opbrengen.

Het mesten is een zeer gewigtig fiyk. in het werk van den landbouw, en verdient veel meer oplettendheid dan 'er de landluiden hier te Lande in 't algemeen op vestigen. Indien enige hunner door het opgegeven bericht aangezet worden,, om de proef van het zout te- nemen,, die "verzoeken we, dat ook den uitflag in 't openbaar bekend wil maken.

Eene byzonderheid omtrent het rypen dereoom-vruchten, (uit het Engelschl)

Toen de Heer Fr and s Carew zyn woonhuis te Beddington in Surry herbouwd had, beplantte hy de hoven met uitgezochte vruchtbomen. Twemaal werd hy hier be •

(*) Acre is een Landmaat , die byna 16\ roeden kleencr is dan een halve Rbynlandfche Morgen.

icht door Koningin Elizabeth; en de Heer Hugh P/att, rhaalt ons in zyn Garde» of Edon ene byzonderheid van n dezer bezoeken. „ Ik belluite (zegt hy) met het be:ht ener vinding van dien wellevenden Ridder Francis ■zrew, die, ten meerdere volmaking van zyn Koninglyk ithaal onzer overledene Koningin Elizabeth, haar Maje1 by een kerfenboom bracht, wiens vrucht hy met opzet het rypen had te rug gehouden, ten minften een maand ig, na dat alle kerfen reeds uit Engeland verdwenen iren. Dit geheim voerde hy uit, door een tentje of menkleed over den boom te fpannen, en denzelven l en dan, als de hette van het weer dit vorderde, nat te aken en te verkoelen. Op deze wyze, de zonneftralen m de kerfen afhoudende, waren ze zeer groot, lang aor dat ze haar volkomen koleur gekregen hadden, laar, toen hy verzekerd was van dc komst harer Majeeit, nam hy het dekkleed weg, en weinige dagen, raar op de zon vry fterk fcheen, brachten deze vruchten 3t rypheit.

GEBOORTE-, TROUW- en STERFLYSTEN,

Het getal der Doden, gedurende de laatstverlopene Week, is geweest: te Amfterdam 159: en te Haarlem K onder welken laatften 8 beneden de 12 Jaren.

Gedurende de maand Aug. zyn, in Rotterdam, 2n dc Jurisdiaie dier Stad, overleden, of ook ingebragt en begraven 28 Mannen, 32 Vrouwen en 91 Kinderen, t« zamen 151 Perfonen:

VSn de 151 Perfonen waren 7 Kraamkinderen, 40 beneden bet Jaar, 35.van 1 tot 5 Jaren, 10 van 5 tot 10, 1 van 10 tot 15, 2 van 15 tot 20, 2 van 20 tot 25 , 4 -van 25 tot 30, 1 van 30 tot 35, 8 van 35 tot 40, 4 van 40 tot 4J, 4 van 45 tot 50, 2 van 50 tot 55» 6 van 55 tot 60, 6 van 60 tot 65, 3 van 65 tot 70, 3 van 70 tot 75, 6van 75 tot 80, 4 van 80 tot 85, I van 85 tot 90, 3 v*n 9° tot 95 , en 1 waar van de jaren niet zyn opgegeven.

WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN' en BERIGTEN.

UlTTREKZEL DER DaGELYKSCHE WAARNEMINGEN ,-Van ï

tot 7 Septemb. 1793- <-e Hamburg.-

fHoogfte ftand 28, i|. den 7den. .} BaRom.< Laagfte - 27, 7|. den jden. (..Gemiddelde dier Week. 27, 11,1.

Therm. f Hoogfte ftand 16. 's Midd. van den 5de.1vReaumur.i Laagfte 6|.'s Morg. den 7den.

'^Gemiddelde der Week. 4 grad. Heerfchende wind Z. W. •

De crote Zons - verduistering, op den sden, wierd door een groot aantal van Liefhebberen der Sterrekunde op het Beomhuu