is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

DAGBLAD

Van het Verhandelde ter Vergadering van de Provisioneele Representanten van het

VOLK VAN HOLLAND.

Woensdag den 27 Mey 1795. des Namiddags ten vier uuren, HET EERSTE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID.

De Notulen der voorgaande Vergadering zyn geresumeerd en gearresteerd.

Is gelezen het Credentiaal van de Municipaliteit van Delft op den Burger E. Rosenberger, welke na het afleggen van den gewoonen Eed en dien van Secretesse ter Vergadering is geadmitteerd.

De Burger J. Claassen Bailliuw van Esselykerwoude en Heere Jacobswoude heeft den eed van zuivering en dien der Ambtenaaren afgelegd.

De Burgers H. Dekker en L. Schut als Gecommitteerden van de Burger-Societeit te Crommenie, zich aan den President hebbende geadresseerd, met een verzoek om ter Vergadering te worden toegelaten, zyn dezelve op het voorstel daartoe gedaan, geadmitteerd, en heeft de eerstgemelde de Vergadering met eene treffelyke Aanspraak wegens de gesloten Alliantie met de Fransche Republiek geluk gewenscht, welke door den President op eene gepaste wyze beantwoord zynde, aan gem. Gecommitteerden de eer der zitting gegeven is.

Request van diverse Burgers van Hillegom , houdende verzoek, dat opgeheven mogen worden zekere belasting van 16 stuivers op ieder anker Wyn en Brandewyn, hun opgelegd door Kerkmeesteren der Gereformeerde Kerk. — Aan het Committé van Algemeen Welzyn.

Missive van Schepenen Commissarissen te Rotterdam, betreklyk

ze-