is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Request van H Driesse, Jan Veldhove en M. Vlotman, Broodbakkers te Hillegom, om redenen verzoekende dit jaar ontslagen te mogen zyn van de zoogenaamde Broodcedullen. — Aan het Committé van Algemeen Welzyn om advis.

Request van H. J. van Affelen, te Nieuwkoop, als Capitein van de Schuttery aldaar, om geallegeerde redenen verzoekende copie van zoodanig schriftelyk adres aan deze Vergadering gepresenteerd waar by des Suppliants onderhebbende manschap is beledigd.

Aan het Committé van Voorlichting, om by het andere stuk

hier op reguard te nemen.

Request van een aantal Burgers der Stad Gorinchem, om geallegeerde redenen verzoekende, dat de benoeming van den Burger Moerkerk tot Commis van 's Lands Magazyn aldaar, zoo dezelve plaats mocht hebben gehad, moge worden vernietigd, en zoo deze bediening werklyk vacant is, dezelve dan moge gegeven worden aan den Burger A Verhoef. Aan het Committé Militair om op te geven de redenen welke het zelve gepermoveerd hebben om den Burger E. Moerkerk en niet den gewezen Commis aan te

stellen. En is wyders, hangende de deliberatie, de aanstelling

gesuspendeerd.

Twee Requesten als een van H. Kup en een van W. Hofman

beide verzoekende om een Ambt of Bediening. Aan het

Committé van Algemeen Welzyn, van Financie en van Militaire zaom daar op onderling reguard te nemen.

Request van O. Masmam verzoekende Brieven van voorschryving by de Representanten 's Lands van Utrecht, ten einde permissie te bekomen om van daar na Delfshaven te mogen doen vervoeren 10 a 12 Lasten Mout. ■ ■ Goedgevonden het verzoek te accordeeren , waartoe de nodige Brieven van voorschryving zullen worden geëxpedieerd.

Request van J. H. Blauw, Klerk van de Financie des Kwartiers van Veluwe, te kennen gevende, dat hy geauthoriseerd zynde, om eenige Kisten met Archieven en gelden in de Bank van Amsterdam in bewaring te brengen, welke nu door hem geligt zyn, verzoekende

permissie tot uitvoer dier Kisten ten getale van 64. - Aan het

Committé van Financie om advis.

Request van de Municipaliteit van Leyden, houdende verzoek, om aan de Godshuizen of pieuse Gestichten aldaar, voor den tyd van vyf jaren ,te verleenen surchance van alle aflossingen van Ca-