is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

pitalen, ten lasten der voors. Huizen genegotieerd. Aan het

Hof om advis.

Missive van de Representanten 's Lands van Utrecht, houdende kennisgeving, dat aan J. de Bie te Alphen permissie verleend was tot den uitvoer van zes lasten Boekweit, op de Brieven van voorschryving dezer Vergadering, met overzending van een Extract uit

de Resolutien der gemelde Representanten. De voors. Missive

aangenomen voor Notificatie, en het Comptoir van Expeditie gelast gemelde Extract Resolutie aan den Burger J. de Bie te bezorgen.

Missive van de Municipaliteit van de hooge en lage Zwaluwe, relatief de aan den Burger C. H. van der Hoek gedane aanschryving, om binnen den tyd van 14 dagen na den ontvangst derzelver, zich aldaar in persoon, met de quohieren der verpondingen charters en papieren daar toe behorende, als mede met de contante

penningen te sisteeren. Aan het Comimtté van Algemeen

Welzyn tot informatie.

Missive van A. van Egmond, verzoekende visie van twee Requesten, door de Municipaliteit en eenige Burgers van Egmond aan deze Vergadering gepresenteerd , om daar op de Vergadering te

elucideeren. In achting genomen zynde, dat reeds een an

der Bailliuw was aangesteld, en het voors. verzoek dus was komen te vervallen, is gedecreteerd de gemelde Missive aan te nemen voor Notificatie.

Missive van den provisioneelen Raad der Stad Brielle, houdende reflexien en elucidatien over het stuk van de inwisseling der Stedelyke tegen Provinciale Recepissen. , Aan het Committé van Financie, om de nodige elucidatie te geven en voorziening te doen.

Missive van de Municipaliteit van Muyden, verzoekende, dat aan hun bezorgd worden de nodige fournitures voor 140 man Mecklenburgsche Troupes, welke daar in guarnisoen zouden komen, of anders daar van bevryd te mogen blyven. Aan het

Committé Militair om daar in voorziening te doen.

Missive van de Municipaliteit van Pernis, houdende dat de gerequireerde eed aldaar is afgelegd, uitgezonderd door den Predikant Visch, welke dit alleen hadt willen doen volgends zeker overgeleverd declaratoir. . Gedecreteerd, het eerste gedeelte aan te

nemen voor Notificatie, op het tweede te rescribeeren den Predikant Visch andermaal te gelasten, den eed zonder eenige reserve te

doen ,