is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mjanua

nopens hcl suugenaama jueger te vsnaorug , en dat inmiddels het Committé te

T.dri/T<a \\7*v O-Plücr rvm rlnr.^ <ill*> trafr*UiU*n ™ÏJ,1«1_„ »„ 1-^ 3 1

verraderlyke perioonen het inkomen in deze Republiek wierde belet, en de¬

zelve op aiie mogeiyjce wyze geweerd.

Dat jn handen van de perfoneele Commisfie tot het reguleeren van de quote van Bataafsch Braband was eefteld eene refolutie van/CWtW^i itifW.

rende, dat dit werk op nieuws mocht worden by de hand genoomen, en geen

-ijtuup, maar eene quote wiero oepaaiu, en zulks voorde A'ationaale Vergade* ring getermineerd.

~ —» — ~* van ecu ^tiugnw 'ouiminLi.c ae manne.

ue uur^tr j. ^JMt/tej uaLjzer , op aeszens verzoet van net aannemen van den Post. van Ontvanger der Convoyen en Licenten te Harlingen was geëxcui'eerd,

ca uenzeiveu aan ncu wuiuniuic ae marine , tot oen eenen of anderen hem

cowvenieerenden post was aanDevooien, en dat op nieuw tot dien post was aangefteld de Burger P. van der Straaten.

Het voor£ rapport is voor notificatie aangenomen.

X 4 x

^fent in den tweeden termyn van drie maanden, ter betaling van de 25000 man "Franfche Troupes in dienst dezer Republiek.

Dat Utrecht had gedifficulteerd te confenteeren in de Petitie voor de WestIndifche Colonien zo lang de penningen door die Provincie in 1787 opgebracht, door de Direétie van Suriname gearresteerd gehouden wierden ; dat hier op was gerefolveerd van het Committé der West-Indifche Coloni»n de nodige elucidatien te requireeren.

Dat het Committé te Lande geauthorifeerd was met den Minifter Neè7 cf den Generaal Mor eau fchikkingen te maken , dat de Franfche Generaal geene andere onzer Troupes liet marcheeren, dan die in de linie van defenfie liggen, ten waare op attaché der réspective Provinciën.

Dat met het Committé te Lande Commisforiaal gemaakt was, het request van den Prefident, Raaden en Minifters van den gewezen Raad van Vlaanderen om een dedommagemènt voor het gemis hunner bedieningen.

Dat door de Gedeputeerden van Vriesland was kennis gegeeven, dat hunne Principaalen eerstdaags nadere voorftellen over de Nationaale Vergaderino- ter Vergadering van H. H. Mog. zullen laten doen.

Dat op de propofitie van de Gedeputeerden van Overysfel en Stad en Lande, de Provifioneele Repraefentanten van Zeeland waren verzocht, daar men was geïnformeerd) dat Vriesland Gedeputeerden her waards gezonden had, ten fpoedigfte ook Gedeputeerden herwaards te zenden , of de geene die hier zyn te authorifeeren, ten einde als nog de gefchiJlen over de Nationaale Vergaderino-te yereffenen, en daartoe teconcurreeren, om alle nadelige gev dgen vcorte komen.

_ Dat met het Committé te Lande Commisforiaal gemaakt was de propofitie van de Gedeputeerden deezer Provincie ter voldoening aan het decreet deezer Vergadering, op voordracht van het! Committé van Algemeene Waakzaamheid,