is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r4 january

i

t

i l

I

1

<

1

i

.1

I

1

i i

»

3

1

% | >'(

Het Committé Militair heeft aan de Vergadering 'voorgedragen, iat de Gedeputeerden ter Generaliteit onverwyld zouden worden gelast> om ter Vergadering van H. H- Mo^r. op de kragtdadigfte wyze aan te toonen de noodzaakly hkeid van het daarftellen eener genoegzame en kundige Artillerie, en dat H. H. Mog. z. Den ftaat van's Lands Armeé te Lanae, fpeciaal van het Corps Artilleristen, aan het Fransch Gouvernement . zullen eoen openleggen en op de kragtdadisfte wyze infieeren, dat het Gouvernement der Franfche Republiek onverwyld ten dienfte dezer Republiek gelieve overtedoen ten minlle 12 kundige Dfficieren der Artillerie, en een dubbeltal kundige Onder-Officieren, en wyders eenen aller kUndigfien Collonel van de Artillerie, irefchikt om aan het Hoofd- van Ntérlands Artillerie geplaatst te vorden en eindelyk twee kundige Officieren met twee a drie 3nder - Officieren om by de rydende Artillerie te kunnen dienen, i. Dat door H. H. Mog. zA worden gerelolveerd, om, met denraeest mogelyken fpoM, op te rechten vier Bataillions Artillerie ran dezelfde fterkte als de thands nieuw georgamfeerde vit:r Bataillions Artilleristen, en om wyders de twee Compagnien ryjenie Artillerie dadelyk te vermeerderen met vier Compagn en. 3, Dat door H. H. Mog. aan het Committé te Lande kennis van deze H. H« Mog. refolutie zoude worden gegeven; met de by ue gern. voordracht breeder omfchreven last. 4. Dat H. H. Mog. zou en relievt ti te refolveeren tot het daarftellen van drie posten van Inpeéteurs Generaal, als een voor de Artillerie, een voor de Cavalerie , en een voor de Infanterie ten dienste dezer Lande, welke

den rang van Generaal Majors zouden moeten hebben. 2

iVaarop na deliberatie is goedgevonden, dezelve voordracht op de Secretarie ter vifie te leggen tot aanftaanden Maandag, om als dan hier over nader te delibereeren.

Het Committé van Koophandel en Zeevaart, met de bygevoegde Burgers voor zoo veel den Boekhandel betreft, heeft rapport gedaan op het request van J. Jhierry en Menfmg (zie Dagbl. van 5 January) Waarop het rapport gehoord zynde, na deliberatie s goedgevonden, dat volgends den geest en de letter van het de:teet van den 27 Nov. 1. L de voorheen verleende Privilegiën inftand blyven, tot dat de tyd, voor welken zy vergund zyn, zal syn geëxpireerd, en de requestranten de kracht van het, in dit reauest vermelde, Privilegie tegen alle eontraventeurs zullen kunaen inroepen, zoo en daar ter plaatfe als zulks in rechten zal beiooren.

Het Committé van Koophandel en Zeevaart, met de bygevoegde Burgers voor zoo verre den Boekhandel betreft, heeft rapport gedaan op het request van H% des Vilktes (zie Dagblad van 11

I*