is toegevoegd aan je favorieten.

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repræsentanten van [...] Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:jj]anuary

1 ■

i

3

3

l

t t

li

X 2 X

Vergadering, zoo veel Herkingen betreft, gelieve te verklaren, dat hei den Suppl. vry Haat alle de Ingezetenen, ftemrecht hebbende, op die beide plaatfen op te roepen en eene nieuwe Municipaliteit by meerderheid te verkiezen , dezelve in den eed te nemen, en ,de meerderheid daar voor zynde, den Perfoon van Jan Deugd tor Schout en Secretaris te mogen aanftellen. ■ Aan het Com mitté van Voorlichting om fpoedig advis.

Request van de Municipaliteit van Buikfloot, rakende het meerdei betalen voor het hegraven der lyken door die welke het zoogenaamd gebaand pad gebruiken en de leerfteJfels van Calvinus niet ont heizen, vragende de Municipaliteit hoe zich hier in te gedrageD, Aan het Committé van Algemeen Welzyn om adyis.

Request van J. W. Bierfchot, verzoekende de verklaring, dal van de by requeste vermelde Genever, in Holland geftookr en q( nood te rug gebracht, en daar door zynde geweest en gebleven des Suppliants eigen goed, daar van geeneriy impost behoeft te worden betaald, voor en al eer dezelve Genever binnen Holland eer confumptie zal worden verkogt en geleverd. -—7- Aan hti Committé van Koophandel en Zeevaart om advis.

Mistive van de Municipaliteit van Waspik, houdende derzelvei beklag over de fteeds aanhoudende geweldenaryen, aldaar gepleegd wordende, met verachting der decreten dezer Vergadering • en tevens gelezen zynde het proces verbaal door de Burger commislie aldaar overgezonden, houdende het voorgevallene, ter gelegenheid der inftallatie der nieuwe Municipaliteit. —1 Waar op na deliberatie is goedgevonden den Bailliuw van Zui holland aan te fchryven, om te zorgen, dat de afgezette Municif liteit van Waspik worde herfteld, en na de aanvoerders derplaè jehad hebbende bewegingen, zoo daar als in den omtrek, ondeisoek te doen en tegen de fchuldigen te procedeeren; zoo als h zonden zal worden te behooren.

Misfive van de Municipaliteit van Aalsmeer, houdende opgave ran het voorgevallene by gelegenheid der oproeping tot"hei prassteeren van den Ambtseed, ingevolge het decreet van 11 Dec. verzoekende voorziening tegen die genen, welke zich. hierin

nisdadig gedragen hebben. ■ Aan het Committé van Alge-

aeen Welzyn om advis.

Misfive van de Municipaliteit van Voorfchoten, houdende klagen over hunnen gewezen Secretaris F. P de Bas, in het by conpuatie weigeren van het doen van overgifte aan zynen Succesleur, an deboucen, charters en papieren tot de fecretarie behooren:

de?