is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanDORDRECHT. 93?

gemeefters ende regierders van Dordrecht zoe zij procedeerden geallegeert is geweeft zeker preuilegie van ftapelrecht hemluyden verlient bij wijlen graue Willem van Henegouwe van Hollandt onfe voirlaet faliger memorien bij welcken preuilegie den feluen van Dordrecht gegunt ende geottroijeert es geweeft dat alle coggen euers hulcken ende alle andere fcepen mit coopmans goeden gelaeden fijnde die vuyter zee die Maze innecomen vpcomen fullen mit hueren vollen lafte tot Dordrecht vore die ftede ende dair ontladen ende wederlaeden ende wairt dat yemandt dair jegens dade zoe dat hij te Dordrecht voir die ftede niet en quame mit fijnen vullen laft zoe es bij den zeluen preuilegie als van doen voor allen tijden fonder enich voorder gebot oft beuel dair off meer te hebben ende verwachten den bailiu ende rentmeefter van Zuythollandt doen fijnde ende toecomende ende voirts allen wel geboeren luyden fteeden ende gemeenten van onfen lande beuoelen henluyden altoes bereet te houden tfelue te helpen houden ende doen houden foe welcken tijt ende hoe dickwijlen dat zij des vermaent foude werden van den goeden luyden der voirfz. ftede van Dordrecht ende wat coften ofte fcaden de voirfz. bailiu rentmeefter ende de fteede voirfz. ofte zijne luyden daeromme daden ende leden dat men die zelue coften ende fchaden verhaelen fouden aen de gheenre goeden dair die coft ende den arbeyt om gedaen worde van deefen breeder blijckende bij den brieuen dair olf wefende. Allegerende voirts poffesfie van tgundt des te voeren gefeyt is. Ende hoewel nyemandt geoirloft en waere directeliek noch indireótelicken te doen tegens tvoirfz. priuilegie ende de duechdelicke poffesfie van dien des nyet jegenftaende thadde den impetrant belieft dair jegens te doen alzoe omtrent der voirn. maendt van Meije anno XVII. leftleden eenige fcepen gelaeden mit coepmans goeden gekoemen zijnde tgat in van der Maze hoer laft ontlaeden ende gebroeken hadden voir ofte binnen onfe voirfz. ftede van den Briele alleer zij luyden geweeft oft ontlaeden hadden voir Dordrecht. Ende hadde de impetrant eenige van den feluen goeden alzoe ontlaeden ende wedergelaeden in tïcip dair queftie off es fonder tontlaeden voir onfe ftede van Dordrecht omme die feluen goeden te bringen dairt hem belyeuen foude menende alzoe die felue onfe ftede van Dordrecht indireótelicken te deposfefferen van tgebruyck ende poffesfie van hoire voirfz. rechten ende preuilegien. Twelck gecoemen zijnde tot kenniffe van de voirn. van Dordrecht zoe hadden zij luyden tvoorfz. fcip metten goeden aengehaelt ende binnen der feluer ftede doen bringen om dair op te procederen als behoeren zoude. Ende alzoe daer nyemandt en quam die tvoirfz. fcip begeerde te verantwoerden ofte verhoegen naer dien vp tgoed dair inne wefende geprocedeert hadde geweeft als behoirde zoe es tfelue fcip bliuen liggen in arrefté ende hoewel die voirn. van Dordrecht tvoirfz. fcip mit fijn toebehóeren indien dimpetrant die coften vant haelen ende aenbringen hadde willen betaelen vuyten arrefté geflaict fouden hebben als zij altijts prefenteerden te doene ende dat mits dien dimpetrant ende die van den Briele geuouchden niet ontfanckelick en waeren om van den gedaechden tvoirfz. fcip te heefchen cofteloes ende fcadeloes gemerckt

Dddddd 3 tvoirn.