is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

944 PRIVILEGIËN

goeden vrij vranc cofteloes ontflaen fullen ende tfelue gefciet fijnde fullen die van Dordrecht als dan van ftonden an den fcip metten goeden toebehorende tot Schoenhoue bij hem lieden gearrefteert oick cofteloes ontflaen vp [o] fufficiente borchtocht ende caucie nochtans dien denfelue van Schoenhoue ftellen ende gheuen fullen in de greffie van Hollant den voorfz. fcip ende goeden te reftitueren indien bij jufticie fulx geordineert werdt op die peyne van hondert marck filuers te verboeren bij den ghenen die hier aff in gebreecken ware tfelffde al fonder preiudicie van den preuilegien vrijheyden preëminencien ende rechten foo in petytoire als int polTeflbire vanden voirfz. ftede van Dordrecht ende Schoenhoue ende vanden ingefetenen van dien. Ende tot des voorfz. is heeft mijne voerfz. G. V. regente inden name ende van weghen als bouen geordonneert dat den voorfz. ftede van Dordrecht ende Schoenhoue ende eiken van dien te lanxfte binnen acht daghen naeftuolgende den loffinghe ende ontflakinghe van den arreften bij hemlieden ouer beiden fiden gedaen op geliken penen van hondert merck filuers bij hoeren gedeputeerde mit volcome informatie ende inftructie van hueren gepretendeerden rechten vp den ftuck van den ftapele van Dordrecht ende des dair aff dependeert compareren fullen voir commiflaryfen van den houé van Hollant dien mijn voerfz. genadichfte vrouwe dair toe deputeren fal ende voir den feluen feggen allegeren ende produceren des tot juftifficatie ende verifRcacie van hueren meyningen ende intencie hinc inde hem goetduncken fal om bij den voerfz. commiffaryfen van hueren differencien die fij vp den ftuck Van den voirfz. ftapele ende des daer an dependeert onderlinghe hebben int vruntlijck geappointeert te wordden foo vCrre mogelijck zij ende in geualle neen zoo zullen den voorfz. commiffaryfen een proces verbael fcryftelijck maken en redigeren van den difficulteyten ende fwaricheyden die lij in den voorfz. faken beuonden fullen hebben ende den feluen communiceren den prefident ende raet van Hollant den welcken mijn voorfz. G. V. als voere ordonneert den voorfz. verbael Int kwek te vifenteren ende daer op ripelijck delibereren ende tfelue met huere deliberatie ende aduis fcriftelick geredigeert trouwelijck

ge-

JJNMERKING EN.

O] Sufficiënte borchtocht ende caucie. ftede van Dordrecht ter andere fijden omme

Deeze borgtogt fielden die van Schoonhoven te reftitueren alfulck fcip ende goeden als

den derugftcn October van dit zelfde jaar, uit- bij die voorfz. van Dordrecht voertijts al-

wijzends de hier na volgende Acte, te vinden dair gearrefteert is geweeft indient bij iulli-

in het zelfde Regifter , waar uit het boven- cie zu/xgeordonneert werdt verbindende dair

(taande Bevel genomen is : voir die voirn. comparanten beurluxder ter

Fp buyden compareerden in die grefe van foonen ende goeden roerende ende onrtierenden boue van Hollandt jan IVillemsz. van de tot beerlicke ende reale execucie vin den Couwenhouen FlorysPietersz.endeBaerntCor- voirfz. boue. Gedaen in den Hage den dernelisz. poorters tot Scboonhouen ende confti- ticbften dach in OcJobri ann» XVc emi£ ze. tueerden hemluyden borghe achteruolgende tien ende twintich.

feker appoinclemente interlocutoir gepronun- Deeze Borgtogt zonden de Schoonhoven ars

cbieert b,j mijn G. V. regente ende gouuer- nog dien zelfden dag, hervvaards, en vcrzog-

ntnte opten xvij. Oélobrts leftleden tuffchen ten daar bij, om het Schip met dè dair in 4-

die Jiede van Schoonhouen ter eenre ende die laadcn Goederen te ontflaan. ' ' °