is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanDORDRECHT. 945

gefloten haer genaden ouerfenden om daer op gedaen te worden fo lij beuynden fal te behoiren. Ende tot des voerfz. es verbiet mijn voorfereuen genadichfte vrouwe inden name ende van weghen den keyfer den voirfz. van Dordrecht ende van Schoenhouen ende elck van hen voirtaen tegens malcanderen allen weghen van faite voir wat fake off occafie dat zijn mocht vp de pene van twee hondert mareks filuers te verbueren ipfo facto dat tfelue gefchien foude heerlijck executabel fonder eenighe andere off* voirdere declaracie dair toe te doen oiï te behoeuen. Aldus geordineert bij haer F. G. inden naem ende van weghen als bouen inder ftadt van Mechelen den xvnc dach Octobris int jair vijfthien hondert feuen ende twintich.

MJf. Regifter , hebelfende het gebeurde met Schoonhoven , ter zaake van het Stapelregt , federd het jaar 1483 , tot het jaar 1527.

Verklaaring van Keizer Karei den V., dat het Ontflag van een aangehaald Schip, toebehoorende aan eenige Poorters van Schoonhoven, niet zal

^rekken tot vermindering der Privilegiën van het Stapelregt; noch ook, voor het toekoomende, in gevolg worden getrokken.

18. Oclober 1527.

KAerle bij der gracyen Gods gecoren Roomfch keyfer altijt vermeerder tsrijcx coninck van Germanien van Caftillien van Leon van Arragon van Nauarre van Napels van Sicilië van Maillorque van Sardaine van den eylanden van Yndien en der vafter eerde van den zee Ooceane eertshertoghe van Oeftenrijcke hertoge van Bourgoingnen van Lothric van Brabant van Lembourg van Luxembourg ende van Gelre graue van Vlaenderen van Artois van Bourgoingnen palsgraue ende van Henegouwe van Hollant van Zeelant van Ferrette van Haguenault van Namen ende van Zutphen prince van Zwaue maregraue des heilichs rijexs heere van Vrieslant van Salins van Mechelen ende dominateur in Afie ende Afrieque allen den ghenen die defe tegewoirdighe fullen fien faluyt. Alfoo dien van onze ftede van Dordrecht in Hollant zeker fcip geladen mit goede toebehorende eenighen borgers van onfer ftede van Schoenhouen bij hem binnen een maent tijts of daer ontrent gearrefteert ter caufe dat tfelue fcip voirbij der voerfz. ftede van Dordrecht geuaren was fonder aldaer te ftapelen zoo den feluen van Dordrecht pretenderen ende fuftineren dat foo bij preuilegie als nair coftume van ouer langhen tijde geobferueert zij fchuldich was te doen ende daer toe dat hemlieden die kenniffe ouer den feluen

Eeeeee 3 fcip