is toegevoegd aan uw favorieten.

Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen [...] der stad Dordrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

952 PRIVILEGIËN

Sententie van den Grooten Raad van Mechelen, tuffchen die van Middelburg, Eifchers ter éêner, en die van Dordrecht, Verweerers ter ander er zijde; waar bij de eerflgemelden van het Stapelregt worden vrij verklaard, 5- April ïgfj

KAerle etc. Allen den geenen die defe letteren van fententie fullen fien off hooren lefen faluyt. Alfoo tanderen tijden te wetene jn den jare XIIIJC- XCIJ. Claes Symonfz. poorter onfer ftede van Middelburch pafferende met fijnen fchepe goeden ende coomanfchappe voor bij onfer ftadt van Dordrecht eenige officiers van defeluer onfe ftadt van Dordrecht aengehaelt ende gebrocht hadden tvoorfz. fcip goeden ende coomanfchappen in de hauene van Dordrecht voorfz. ende dat die burgemeefteren ende fchepenen der feluer fteede terftondt daer nae geordineert ende geappoincteert hadden dat de voorfz. Claes Synionfz. verftapelen foude die voorfz. goeden ende coopmanfchappen hem condemnerende om geuaeren te hebbene voor bij der voorfz. ftadt van Dordrecht fonder te comen verftapelen in ieeckere boeten al eeft dat hij vertoont ende geallegeert hadde dat hij poorter was van onfèr voorlz. ftede van Middelburch ende mitsdien fijn fchip goeden ende coopmanfchappen vrij ende exempt van den voorfz. ftapelrechte is. Soo waeren corts daer nae van wegen desfelfs Claes Symonfz. om gercpareert te fijne van fchaeden ende jntereften hem aengedaen bij den voorfz, van Dordrecht feeckere poorters der feluer fteede van Dordrecht met heurluyder feheepen goeden ende coomanfchappen gearrefteert geweeft bij jufticien jn de hauene van Middelburgh ter caufe van

welc-

AANMERKINGEN.

Wanneer men op deeze Sententie behoor- vermoeden: want, op den negentienden FeJijk agt geeft, Sfdt het bijna geene twijfeling, bruarij van het jaar 153a, hebben zij, bij den oï' »} is gegrond in dc üitfpraak van Aelbregt Raad van Zicriczec, van het zelve eerft verzogt van Beieren, van den tienden januarij des jaars en verkreegen een autbentijk Aflchrift (2) ; 7-ïs(0> vvaar hij Middelburg cn Zicriczec van 't geen niet noodfaaklijk zou'' geweeft zijn, inliet Stapelregt vrij verklaard worden. Dit wordt dienze bevoorens daar van verzien waren gewaarfchijnliiker , als men in opmerking neemt wcett- En dit l'd")m de rcdcn te vveezen, het nadeelig Appointement van den Grooten datze Z|g niet eerder, dan in hunneReplijk. Raad van Mechelen, van den zesentwintigen °P decze U'dpraak beroepen , en hunnen Oétobcr des jaars 1518., waar van onze Sen- cllch aUecn gronden op de algemcene vrijheid tentie melding maakt; en bij 't welk de voo- dfT Stroomen en Rivieren. Schoon die van rige Appointementen , ten voordeele van Mid- Middelburg , bij deeze Sententie , van het Stadèlburg, bij het Hof van Holland, geweezen, PcIrcSt volkgomenluk zijn vriigefteld, hebben vernietigd zijn geworden. Toen ter tijd fchij- eSter onze v oorvaders daar mede geen genoenen die van Middelburg zeiven nog geene ken- ge" genomen , maar, van tijd tot tijd, hun nifle te hebben gehad van de bovengemelde oud reft googen levendig te houden, gelijk Üitfpraak ; ten minften daar is eenige grond, volgende Stukken zullen aantoonen. fehoon het vreemd fchijne, om dit te moogen

(l) Zie bl. 304 en 325.

(2; Dit hebben wij getrokken uit de gefchreeven Memorie van den Heer Gillis Clement, waar van wij fpraken op bl. 325.