is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338 i OCTOBER i 796".

m zoo aanzienlyk aandeel van dit gewest, in de door „ gemelde Geldheffingen eenigzins wierd gedefereerd, Ulieden gevorderden fchat van zestig Millioenen „ zulks niet anders, dan ten hoogftea presudiciaoel ' Guldens, voor het loopende jaar zyn verpligt „ zoude zyn, voor de executie eener zoo hcogst-

1 geweest, te decreteeren. „ nodige ■ operatie, en wy daar door buiten ftaat

Met kan, voor het overige niets ter zaake doen, „ gefteld worden, om het aanaeet van du gewest,

dat de In- cn Opgezetenen van het Diftriét van „ in den aanzienlyken fchat, welke voor de nnan" Ysfelftein, meestendeels beftaan uit Winkeliers, „ cieele behoeftens van dit Gemeenebest moet wor" Amba<ns- of Boerenlieden, of uit de zoodanigen, „ den opgebragt, met dien fpoed cn promptitude

die van een maatig en foms fober inkomen voor- „ te preesteeren, waartoe wy nog dezer dagen door " zien, dat kleine Diftricft zouden verkoozen heb- „ Ulieden op eene zoo dringende wyze zyn gcad\\ ben' om wegens de mindere lasten van hun ge- „ horteerd. „ ring inkomen, beter dan elders te beftaan; want „ Waarmede enz.' „ daar de Inwoonders dier plaatfen diezelfde rech-

ten en voordeelen genieten, als de Ingezetenen Is gelezen de Requeste van M. Smolten, Dros„ der verdere Diftriéten en Steden van Holland, faard der Stede en Lande van Zevenbergen; verzoe„ zoo vordert de natuurlyke billykheid, dat zy in kende om geallegueerde redenen, voor de twee „deze buitengewoone Geldheffingen, tot behoud jaaren, verfcheenen 1. January 1796, dc nodige „ van Vaderland en Vryheid gelykelyk deelen, ter- Ordonnantie van ƒ 244 : 7 : -, om aan het Cc-n„ wyl mén geenzins kan tegenfpreken, dat dezelve traét door den geweezen Drost /. Breda, met j. „ niet minder drukkende zyn voor veele andere Boogaars, aldaar woonagtig aangegaan, tc kunnen „ plaatfen van dit gewest, en inzonderheid voor de voldoen; met verdere authorifatie, om ten emue van „ zoodanigen, die het naast paaien aan de gewee- dit jaar met het een of ander Godshuis in deze Pro„ zen Baronnie van Ysfelftein, welker vermogens vincie, wegens de verdere opvoeding en kleding van

en middelen van beftaan, zeker niet grooter noch zeker kind te contraéteeren, en wel met hct ccn ot " luculenter zyn, dan die van de voorfz. plaatfen. ander Godshuis van den Roomfchen Godsdienst. " , Wy behoeven ons dienvolgende niet te bekreu- Als mede eene Misfive der Municipaliteit aldaar,

nen, over de bedugtheid van de zoogenaamde van den 26. dezer; tot het bekomen uit 'sLands T Regenten van Ysfelftein, dat die buitengewoone Cas voor hunne Stads Finantie, eene fom van !' Heffino-en onder de In- en Opgezetenen van dat ƒ 444 : 18 : 8, cn voor derzelver Stads Arme Cas

Diftriél eene fterke fenfatie zouden veroorzaaken, ƒ 850 : 16 : - tot onderhoud van het daarin ver" en het'vuur der Vryheid weinig zouden op wak- melde kind; of het zelve anders op den perfoonen " keren, terwyl wy van derzelver Vaderlands- en goederen van Ignatius Breda, te kunnen verhaalcn. " Vryheidsliefde gunftiger gevoelens koesteren, dan Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, de

de Schryvers van die Misfive, en in allen ge- voorfz. Requeste en Misfive, by appointement, te " vallen door diergelyke communicatien, niet kon- ftellen in handen van het Provinciaal Committé, \\ nen noch mogen worden geexhorteerd, om alle om, conform de thans aangenomen principes, daarop \\ de Inwoonders van dit gewest, tot voldoeninge te dienen van advis.

aan hunne verpligting, te conftringeeren. , ^

Wy hebben alzoo ten overvloede aan Ulieden Is gelezen de Requeste van Pieter Plolm en Klaas , 'wel willen geven, meer dan voldoende onderrig- Memhes Hierkes, wonende te Westzaan cn VVest-

tingen, dat ook het gefustineerde door de zoogc- zaandam; als by Aéte van 28. July 1796. door Wees-

naamdè Regenten van de Baronnie van Ysfelftein, meesteren derbanneWestzaanen,aangeftelde Voogden " dat het zelve Diftriét, ten reguarde van de Fi- over Breekt je Gierkes, eenige erfgenaatne ab mteftato, ! nantien en Contributien van Penningen, onder van wylen Jacob Bas, gewoond hebbende en over. deze Provincie niet zoude resforteeren, van allen leden te Westzaan voornoemd, verzoekende m hunne , grond ontbloot is; doch wy moeten echter pligts qualiteit, ter zake der Geldheffing van den 17. Ju J

halven aan Ulieden op dit refpeét herinneren, 1795, te worden gehouden of verklaard_ diligent,

dat daar het Diftrict van Ysfelftein ongetwyffeld, of wel de Requestranten 111 hunne qualiteit van den

2 volgens het hier vooren betoogde, tot ons ge- Boedel en Nalatcnfchap van wylen voorn. j. Bas, 1. west behoord, de executie van de gedecreteerde voor zoo ver dezelve in zyn leven met compleet

Geldheffingen, in de daar onder gelegene plaatfen had voldaan, aan de gemelde getorceerdc Geldne-

voorzeker betrekkelyk is, tot die financieele ope- gotie, en daar door vervallen in de wetten, tegensdenala" ratien in deze Provincie, welken uit krachte van tigen geftatueerd, daarvan te libereeren; en hen teper-

de Reglementen, waarop de Nationale Vergade- mitteeren de door voorn. J. Bas, niet genoegzaam 1 rine is verkooren en te zamen gekomen, en waarop gefourneerde Penningen in die Negotiatie, als nog tegen • wvbons Provinciaal Beftuur aanvaard hebben, aan behoorlyke quitantie en recepis, aan het Land te vol" ons als zynde de wettige en hoogstconititucerde doen, enden Ontfanger te authorifeeren, tegens gemeW " Magt in dit Gewest, piivativelyk competeeren, fmnisfement, quitantie en recepis aan hen uitteleveren. " en dat mitsdien ook uit dezen hoofde, dezelve Waar op, na deliberatie, is goedgevonden, d ' gemelde fustenuen en doleances, geen objeét van voorfz. Requeste by appointement, te ftellen «

deliberatie voor Ulieder Vergadering konnen op- handen van het Provinciaal Committé, om daaiop " leveren, maar dat de Requestranten nog in allen te tlisponeeren.

" p-evalle, ten dien opzigte aan ons zouden behoo- , . r '

l ^gerenvoyeerd teP worden? Is gelezen de Requeste ^ Cornelis Jrierf,

„ Wy zullen ten befluite nog aiïeenlyk opmer- Lambert Arienfe en Gerrit de Jong, als m huj. „ ken, dat, indien aan zoodanige ongegronde ver- lyk hebbende Marytje Jrienje zoo voor hun

zoeken van furcheance, ten opzigtem de meer- ven, als in qualiteit als Voogden over hunne m