is toegevoegd aan je favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»4* i OCTOBER 1796.

dien 'er geen betaling kan gefchieden, als dan te mo« gen worden gequalificeerd ten laste van het Dorp Stryen te mogen negotieeren een fom van duizend Guldens, met bevryding der veertigfte, twintigfte, honderfte of andere penningen, om daar mede provifioneel te voldoen, of by voorfchieting te kunnen betalen de leverantie Van voornoemde twintig ftuks Rundvee.

Waar op, rta deliberatie , is goedgevonden het voorfz. verzoek in zo ver te accordeeren , dat het Provinciaal Committé by extraét dcezes word geauthorifeerd om ten behoeve van hét Dorp Stryen te doen depecheeren eene ordonnantie van betaling ter fom van negen honderd twintig Guldens, uit de gedespicieerde Gelden ter betaling van de Franfche Requifitien voor reekening van het Bondgenootfchap; mitsgaders , nog eene ordonnantie op de verpondingen voor de gedaane wagenvragten ter fomma van drie honderd twintig guldens, en zal hier van mede extraét aan voorn. Municipaliteit tot narigt worden gegeven.

Het Provinciaal Committé heeft , uit kragte der appointementen, van 12. September 1.1., het navolgend advis ingezonden:

1. Op de Requeste van Bastiaan Nieuwkoop, wonende te Aalburg.

2. Van Cornelis Nieuwkoop, mede wonende aldaar.

3. Van Huibert Vos, wonende te Wyk.

4. Van Bastiaan Vos, wonende te Wyk.

5. Van Zweer Bouwman, mede wonende tcWyk; cn allen thans gedetineerden op den Raadhuize te Heusden, ten einde deze Vergadering zoude gelieven, om, in zoo verre de Requestranten zich door het exhibeeren van eene quitantie van betaalde Interesfen aan de Commisfie van onderzoek, tegens den Volke van Holland misgrepen, en verdere of andere peenaliteiten en ifraffen geïncurreert, als by de fuccesfive Publicatien op de Geldheffing van 1795. geëmaneerd, zyn bepaald, het door hun gepleegde met al het geen zy daar door in eenig reguard zouden mogen hebben verbeurd, te aboleeren en te niete te doen; en Brieven van abolitie, inoptima forma, daar van te bekomen.

Vryheid, Gelykheid, Broederfchap

Het Provinciaal Committé, aan

Het Provinciaal Bef uur van Holland.

Medeburgers 1

„ Het heeft Ulieder Vergadering behaagt, by mar„ ginale Apostille van den 12. dezer Maand, in „ handen van het Committé ten fine van advis te „ ftellen.

1. „De Requeste door Bastiaan Nieuwkoop, wo„ nende te Aalburg.

2. „ Van Cornelis Nieuwkoop, wonende mede al}, daar.

3. „ Van Huibert Vos, wonende te Wyk.

4. „ Van Bastiaan Vos, wonende te Wyk.

5. „ Van Zweer Bouwman , mede wonende te n Wyk;

„ en thans gedetineerde op den Raadhuize te Heus„ den, aan Ulieder Vergadering geprefenteerd, ten„ deerende dat het Ulieder goede geliefce zyn mogt,

„ om in zoo verre de Requestranten zich door het ex„ hibeeren van eene quitantie van betaalde Interesfen „ aan de Commisfie van onderzoek tegens den Volke „ van Holland misgreepen, en verdere of andere pce„ naliteiten en ftraffen geïncurreerd hebben, als by „ de fuccesfivc Publicatien op de voorfz. Geldheffing „ geëmaneerd, zyn bepaald, het door hun gepleeg„ de met al het geen zy daar door in eenig reguard „ zoude mogen hebben verbeurd, te aboleeren en te „ niet te doen, en daar van aan de Requestranten te „ verieenen Ulieder brieven van abolitie in optima „ forma.

„ En het is ter voldoening aan die appointementen, „ dat het Committé Ulieder Vergadering zullende „ dienen van advis, het allezins nodig heeft geoor„ deelt:

1. „ Een narré te doen van het geen ten deze is „ voorgevallen, en aanleiding heeft gegeeven, tot „ het voeren van Extraordinaire Crimineele proce„ dures.

1. „ Te onderzoeken, of er in deze termen gevon„ den worden, om het verzoek van abolitie door de „ Requestranten verzogt te accordeeren.

„ Wat het eerfte betreft, zy geweeten, dat in het „ laaast der maand July, aan de Commisfie tot On„ derzoek of de Ingezetenen in het Diftriét van Bies„ bos op de Maas, al of niet voldaan hadden aan de „ Publicatie van 17. July 1795. zynde ter hand ge„ fteld verfcheidene Documenten, waar uit conlteer„ de dat door eenige Ingezetenen van de Dorpen Wyk „ en Aalburg in den Lande van Heusden, frauduleuze „ handelingen, omtrent derzelve fournisfement in de „ voorfz. Negotiatie waren gepleegd, zulks ten ge„ volge heeft gehad, dat aan de voorfz. Commisfie is „ gebleken, dat aan zodanige frauduleuze handelingen „ zich hadden fchuldig gemaakt, de Requestranten „ in dezen; als hebbende de eerfte Rëquestrant aan „ die Commisfie, geëxhibeerd gehad drie quitantien „ van quafi door hem betaalde Interesfen van Capitalen „ welke hy verfchuldigt zoude zyn; als eene quitan„ tie van //. van Wyk; woonende te Brakel, in date „ 9. January 1796. volgens welke hy Bastiaan Nieuw„ koop, aan dezelve H. van Wyk, zoude hebben be„ taald, eene fomma van ƒ454 quafi wegens een jaar „ Interest van een Capitaal groot ƒ15000 tegen 3per„ Cent in't jaar, verfcheenen, 7. January 1796.

„ Een dito quitantie van Ary van Wyk, wonende „ te Brakel voornoemd, in dato 15. Maart 1796. „ volgens welke de Suppliant aan de gemelde Aryvan „ Wyk, zoude hebben betaald een fomma van ƒ540 „ quafi wegens een jaar Intrest van een Capitaal groot „ƒ18000 tegens 3 perCent, verfcheenen 10. Maart „ 1796. en nog een dito quitantie van Gerrit Brui„ gom, wonende te Nederhemert, in dato 21. Maart „ 1796. volgens welke door voorn. Bastiaan Nieuw„ koop , aan gemelde Gerrit Bruigom , zoude zyn „ betaald ƒ300 quafi voor een jaar Interest van een „ Capitaal groot ƒ 10000 tegens 3 perCent jaars, „ verfcheenen 20. Maart 1. 1.

„ Alle welke quitantien door den Rëquestrant aan „ de voorzeide Commisfie waren geëxhibeert, ten „ einde de refpeétive Capitalen te famen beloopende „ eene importante fom van ƒ43000 zoude worden af„ getrokken van zyne Bezittingen, als of hy die el* „ feétivelyk fchuldig was.

„ Dat de tweede Rëquestrant aan de voorzeil „ Commisfie hebbende gedaan, eene opgaaf zyner Ik'