is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iyj t OCTOBER 1796,

30. | daarlntemakene veranderingen, zoo in de werkzaam*

„ Nogzal hec voorfz. Committé ,byappoinaement, heden, als omtrent de verhooging van fommige der

„ iri handen vun den Hove, ten fine van confideracien en geëmployeerden in derzelver traéfemencen, en voorts

„ en advis, mogen ftellen, alle verzoeken omoncflag omcrenc alles wac daarcoe zou kunnen gerekend wor-

„ van Fideicommis, en Oétrooijen om Impoficien ce den te behooren, te dienen van confideracien en

„ mogen heffen, van Bedyking, en wac des ce meer advis.

„ zy; edoch zal de finale dispoficie daarop, in alle Zullende inmiddels door hec Provinciaal Commiccé,

„ gevallen, blyven uicgefteld coc de Vergadering van de vier Clercquen, welke by de geweezen Staaten

„ het Provinciaal Beftuur. " Generaal van wegen deze Provincie geëmployeerd

40. geweesc zyn , een fpoedigften worden afgevraagd,

„ Voorcs zal hec zelve Commiccé de bevoegdheid of dezelve genegen zyn, op hec traélement dac de-

„ hebben, om uic de ovcrgeleeverde Nominaciën van zelve coc hiertoe genoten hebben, zich in hec werk

„ Schepenen, of Leden der Commiccés van Jufticie, der Secretarie ce lacen employeeren, en die geenen

„ op naam van hec Provinciaal Beftuur, hec nodig ge- welke daarcoe op dien voec ongenegen zouden mo-

„ cal coc Schepenen- Commisfarisfen van 's Lands col- gen wezen, derzelver demisfie ce verieenen; cerwyl

„ lective en befchreven Middelen, alömme mogen aan hun welke zich daarcoe zouden willen engagee-

„ aanftellen. ren, door hec Commicté een aparc vercrek zal wor-

41. den aangewezen, om dac geene te verrichcen, hec

„ Indien de tydelyke Prefidenc van hec Provinciaal welk aan dezelve, van wegen hec Provinciaal Be-

„ Beftuur, niec in den Hage zy, zal hec Grooc Ze ftuur, of van wege hec Provinciaal Committé, ce

„ gel dezer Provincie beruscen by hec Commiccé, en fchryven zal worden gegeven. „ in zaken aan hec zelve, by abfenrie van hec Beftuur, Terwyl ceffens is goedgevonden ce decreceeren:

„ gedemandeerd, gebruike worden door deszelfs Pre- dac 'er eene generaale reorganifacie van de Secretarie

„ fidenc; doch zoo dra de Prefidenc, van hec gemelde Zal plaacs hebben, edoch dac zulks voor als nog

„ Beftuur wederom in den Hage zy, zal hec zelve niec kunnende worden vastgefteld, inmiddels de vyf

„ weder onder zyne bcwaaring zyn Clercquen van hec Comptoir van den Prefidenc, ge-

42. duurende dc abfentie van deze Vergadering , het

„ Dc Leden van hec Commiccé zullen zich zelven Wcrk van hec Provinciaal Befiuur, en die afgelopen

,, geene Tractemencen of cmolumencen mogen coeleg zynde ook hec werk van hec Provinciaal Commitcé,

„ gen; noch eenige vascgellelde emolumencen, wed zullen helpen verrichcen; mies blyvende in derzelver

„ den of douceurs verhogen, of nieuwen daar ftellen, locaal.

„ zonder voorkennis en bewilliging van hec Provin Wordende al verder hec Provinciaal Committé

„ ciaal Beftuur; gelyk dezelven ook geene giften oi verzogt, om geduurende de deliberatien over hec

gaven mogen nemen of oncfangen, direét of in- werk der Secrecarie, de vacance Clercqsplaacs op de

„ direct. Secretarie, of die genen welke in dc Compcoiren

43 daarcoe relacie hebbende, zouden mogen openvallen,

„ Referveerende her Provinciaal Beftuur aan zich ineusfehen niec ce begeven. „ de interpretatie, vermeerdering, of verandering van En is eindelyk nog voorloopig vasrgefteld, dat

„ deze Inftruétie; zoo als een meescen dienfte van den wanneer aan de Clercquen van de Secrecarie, by

„ Volke van Holland zal bevonden worden ce behoren, eene finaale dispoficie over die werk, eenige verhooging van craétement zal worden coegclcgd, zulks

FORMULIER van den EED. als dan zal ingaan mec den dag van heden.

En zal excract dezes aan hec Provinciaal Cora-

„ Ikbelove,als een Man van Eer, alle de Arcykelen miccé, als mede aan hec Compcoir van dcn Prefident,

„ in voorenftaande Inftruétie vermeld, mecalle gecrouw- en aan de Secrecarie, worden gegeven coc informacie

„ heid, ce zullen agcervolgen, en de nodige geheim en narichc.

houding in acht te nemen. , , , . T ,

" 0 Op het geproponeerde ter Vergadering, Is goec-

Zoo waarlyk helpe my god almagtig. gevonden en verftaan, Commisfarisfen van de Druk-

kery te authorifeeren, om te zorgen dat de geWordende de Leden, welke thans het Committé noemde Drukkery zoodanig worde ingericht, of van Provinciaal compofeeren , en den Eed, by voor- zoo veel werklieden voorzien, dat mec de eerscvolgaande Inftruétie vermeld, geprefteerd hebben, ge- gende ordinaire Vergadering, alle de Decreecen dehouden als dezen nieuw gearrelleerden Eed te hebben, zer Vergadering behoorlyk zullen zyn afgedrukt, en afgelegd. een aanvang met de verdere voortzetting van die der

provifioneeie Reprefencancen, als mede van de nog

Nader in deliberacie gelegd zynde, het op gister resteerende Noculen van de voormaalige Scaacen van

uiegebragee Rapport over het werk der Secretarie. Holland, zoo wel der fecreete als der gewoone zal

Is goedgevonden en verftaan, alle de Scukken zyt> gemaakt,

daarcoe relacief, wederom ce ftellen in handen van tvaarcoe excraét dezes aan genoemde Commisfarisfen

de perfoneele Commisfie, mec byvoeging van dc zal worden gegeven, coc informacie en narichc. Burgers van der Goes en Kerkman, in plaacs van

den Burger Kops, en mec adjunétie van den Secre- Op hec geproponeerde eer Vergadering, Is goed-

earis van het Provinciaal Beftuur, als mede van den gevonden en verftaan, het Provinciaal Commitcé by

algemeenen Secrecaris van hec Provinciaal Commic- deze ce gelascen, om in de eerfte Sesfie der volgende

cé, om alles wac de refpeétive Compcoiren fpeétcerc ordinaire Vergadering, eene zoo veel mogelyk vol*

nader ce examineeren, en de Vergadering over de ledige opening van den Scaac der Geldmiddelen van