is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5+

„ daar tegen door het affchaffen der Beampten van „ gemelde Tollen, en het Ver huur en der Woningen „ voormaals door die Tolbedienden bewoond, en aan „ den Lande toebehorende , (het welk de tweede „ door Ulieden gerequireerde elucidatie uitmaekt) „ dit gemis niet alleen op op verre na niet evenaard, „ maar aan het zelve geen de minste verminderinge „ toe brengt; vermits de f27000:- zyn berekend, als reëele winst, of zuiver provenue, en dus na „ aftrek van alle kosten, van Traélementen en Beamp„ ten ; en de Huizingen voor als noch niet hebben „ kunnen Verhuurd worden, eensdeels door gebrek „ aan Huurders, en anderdeels doordien de hardig„ heid noch grooter zoude zyn, indien het Committé, , „ Luiden, welke buiten hun toedoen of fchuld hun„ ne Ampten, zonder daar voor tot heden eenige „ fchadevergoeding ontfangen te hebben , verloren „ hadden zoo fpoedig en onverwagt hunne Huifen „ hadden doen ontruimen.

„ Dat al verder uit de geformeerde fpecifique Me„ morie of Lysten, door het Committé van Reke„ ning van Holland ingezonden, en uit de ftaat van „ de geaccordeerde Penfioenen door het Committé „ van Expeditie gefuppediteerd, confteerd, dat het „ voorfz reële verlies bedraagt ƒ 27435-7-ifo en

het zelve reeds aanmerkelyk vermeerderd is, door „ de nu reeds geaccordeerde Penfioenen , welke te „ zaamen ƒ 1550: - belopen, en 's Jaarlykt nog aan„ merkelyk zal vermeerderd worden , wanneer alle „ de Bediendens op een gelyken voet zullen behan„ dek worden; en alle Penfioenen zullen genieten, „ waar voor de billykheid wel zoude pleiten, maar „ waar door de Provincie zoude belast worden met „ een Jaarlykfche uitgave van noch ruim ƒ 9000: -, „ vermits de Traétementen der Tolbediendens, vol„ gens voorfz.Lysten, eene fomme van fi0696-14-, „ zoude belopen, het welk, by het gemis van het „ zuiver Revenue der Tollen gerekend, eene reëele „ Jaarlykfche fchade van f 38132: voor de Pro„ vinciaale Cas zal uitmaken.

„ Dat mede uit de voorfz. Memorie van den Ad„ vocaat Fiscaal der Domeinen, verfcheiden zaaken

gevonden worden, welke kunnen ftrekken tot vol-

doeninge van dat geene, het welk Gylieden in „ de vierde plaats van het Committé gereqnireerd „ hebt: als,

1. „Het geen aldaar over den Aart en Natuur der „ Wasfenaarfche en Geervlietfche Tollen , en over „ de misbruiken by de Heffing van deze en andere „ Graaflyksheids Tollen plaats hebbende, aange„ merkt word.

2. „ De moeijelykheid die 'er in zal zyn gelegen, om, wanneer deze Tollen eene geruime tyd

„ niet geheven zyn zullen, dezelve wederom van „ de Buitenlandfche Zeefchepen te kunnen heffen;

dewelke dezelve altoos betaald hebben, uitgeno„ men de Engelfchen, welke die fteeds geweigerd

hebben, en door de zwakheid der Tolbediendens „ tot de betalinge niet hebben kunnen genoodzaakt

worden.

3. jy Eenige elucidatien en bedenkingen zoo over het Tol- en Roijers Huisje te Nieuw Beijerland, aan de Domeinen toebehorende, als over deze

„ Tolwagt zelve, welke hy altoos van begrip is ge„ weest, dat een merkelyke Lastpost voor de Do„ meinen was, en waarom hy reeds voorftellen tot „ Verkoop van deze Perceelen zoude gedaan heb¬

ben , indien de gewoone drie jaarige Infpectie der Domeinen van Voorne, zedert de Revolutie had plaats gehad, gelyk daar van in zyne Jaarlykfche verbaalen, bereids mende is gemaakt geworden.

4. „ De nuttigheid om de Tollen wederom Provifioneel op den ouden voet te herflellen, afgeleid uit het notoir voordeel, het welk door dezelve aan 's Lands Cas, boven en behalven het nadeel van verfcheide Ingezetenen, welke daar by een matig

, beftaan hadden; en dat wel meest door Vreemde, lingen werd aangebragt, en uit de fchadelykheid , van het affchaffen van zoodanige Inkomsten in een , tydftip, op 't welk de Cas van Provintie uitgeput , is, en 'er door de Ingezetenen, buiten gewoone , zwaare Lasten, tot ftyving van dezelve moeten wor, den opgebragt; welke fchadelykheid noch aannicr, kelyker wórd doqr de reeds gedaane, en in hct , vervolg noch te doene verzoeken, om fchadever, goeding van de Officianten en Bediendens op de , Tol-Comptoiren, welke buiten hun fchuld door , deze affchaffing van hunne kostwinningen verlaten

» zyn-

5. „ Eenige misbruiken, welke ten opzichten van , het vrypaslèeren van huisraad by de Tollen plaats , gehad hebben; en welke daarom, en om meeran, deren redenen aldaar opgenoemd, eene re vifie van , de Tollysren, en een redres van zoodanige, als , zulks nodig zoude hebben, ten hoogsten noodza, kelyk zoude maken, doch het welk niet, dan na , ryp overleg, en dus niet zoo fpoedig zoude kun, nen gefchieden, als hem de invoering der Tollen , noodzakelyk voorkomt ; waar by het Committé , noch meent te kunnen voegen, dat de provifionee, le Réprefentanten van hct Volk van Holland, by , de affchaffing van de Tollen binnen deze Provintie , met alle recht hebben mogen verwagten, en ook , zeker verwagt hebben, dat of de Tollen in de , andere Gewesten, zoude worden afgefchaft, of , ten minsten dat hunne Ingezetenen, uit dien hool, de van de betalinge dier Tollen zoude werden vry, gefteld; aan welke verwagdnge, hoe billyk ook, , noch in 't geheel, noch ten deele is voldaan; en , waardoor veroorzaakt is, dat al het voordeel, het , welk door particulieren, by deze fchikking genoo , ten word, ten voordeele van Vreemdelingen komt, , zonder dat de Ingezetenen van dit Gewest daar by , iets van aanbelang komen te profiteeren; al het , welk de weder invoeringe van de voorfz. Tollen , ten fterksten fchynt aanteraden, en het Committé , zoude uit hoofde van het voorfz. geallegueerde, , ook geene zwarigheid maken , om zich met het , geadvifeerde van den Advocaat Fiscaal van 's Lands , Domeinen te conformeeren, en Ulieden de dadely, ke wederinvoeringe der afgefchafte Tollen, provi, fioneel wederom op deji ouden voet, en volgens ,, de Publicatie van de provifioncele Réprefentanten

van het Volk van Holland, van den 5. February 1» I795-5 (waar by is gedecreteerd, dat voortaan niemand eenige Vrydom zal genieten van Impolitien, Tollen enz., en dat die en alle Lasten door een „ icgelyk op een gelyken voet, zullen worden be* „ taald) als uit hoofde van voorfz. teleurftelling „ allcrbillykst, en voor deFinantien van deze Pro* „ vincie allervoordeeligst voor te dragen, zoo nie1 „ by de Pramisfen van de Publicatie van de provi' „ fioneele Réprefentanten van 't Volk van

Holland,

„ van den 5den Maart 1795. waar by de Graai'