is toegevoegd aan uw favorieten.

Decreeten van de Vergadering van het Provinciaal Bestuur van Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ho 5 0 c T 0 B E R l797-

committeer 'en Raden van A°. 1787 en 1788. be- dan wel byzonder op de oude Regenten en derzel-

fteed tot het fecureren en weder in orde bréngen ver Ministers, ten einde te kunnen beoordeelen,

van den Spaarndamfchen Dyk, als mede tot het we- of dezelve op een of meer Leden der op den

der aankopen van geroofde Materialen en Gereed- 13. July 1. i. aangeftelde Municipaliteit zouden

fchappen, maar ook van de fom van ƒ 2,984-6-0. kunnen toegepast worden, heeft deswegens iap-

wegens het remplacement van vermiste of bedorve port üitgebragt:

meubilaire Goederen, mitsgaders van ƒ 2,707-18-0. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en van ƒ' 474-4-0. wegens fchaden, en kosten door en verftaan, het Provinciaal Committé by deze te de toezienders van Rhynland op Zwaanenburg en aiuhorifeeren, om van de Municipaliteit van LeySpaarndam geleden, en gemaakt, alles met den an- muydcn en Vriefekoop tc requ.reercn, de redenen deren bedragende eene fomma van ƒ 16,954-10-o. waarom Commisfarisfcn dcr bovengem. Burgery Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden vermecnen. dat de meergem. aanfehryving op een en verftaan, het Provinciaal Committé by deze te 0f meerder Leden der Municipaliteit kan worden authoriferen, om wegens de eerstgenoemde fom van toegepast, eaf daar van aan deze Vergadering te beƒ 10,787-19-0. tot het fecureeren en weder in orde richten, ten einde naar bekoming van deze ophelbrengen van den Spaarndamfchen Dyk beileed, met dering daarop zodanig te disponceren, als bevonDykrechter en Hoogheemraden van Rhynland in den zal worden te beboeren.

eene minnelyke fchikking over de betaling van de- En zal extract dezes aan het Provinciaal Com-

zelve te treden, en vervolgens de betaling daar van, mitté tot naricht worden gegeven, zo als men onderling zal kunnen overeenkomen te

presteren. De perfoneele Commisfie in wier handen op En wordt voorts het rembourfementvan/"2,984-6-o den 13. en 23 Juny 1. 1. zyn gefteld geworden, voor vermiste en bedorven Meubilaire Goederen , twee Requesten van een aantal Ingezetenen cn Invoor als nog, en zo lange 'er geen algemeen befluit gelanden van de Dieraer of Watergraafsmeer, om ter voldoening van diergelyke pretenfien zal zyn ge- intrekking van het door deze Vergadering verleend nomen, gedeclineert, zo als mede de restitutie der Oclroy op het door de meerderheid der Ingetwee overige fommen ten behoeve van perfonen in zetenen gemaakt en goedgekeurd Regeefings Redienst van het Hoogheemraadfchap flaande, by deze glemtnt van dezelve Meer, en zulks "oor zoo word gedeclineert en gewezen van de hand. verre de verkiezing tot Leden van het Beduur alEn zal extract dezes, aan het Prov. Committé, daar bepaald is, morrentaais gewyze te moeten geals mede aan de Requestranten tot informatie cn na- fchieden, heeft rapport üitgebragt. richt worden gegeven. Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden

en verftaan, het verzoek der Requestranten by deDe Perfoneele Commisfie, in wier handen op den ze te declineeren en te wyzen van de hand, als 15. September 1. 1., is gefield eene Misfive van het ftrydende het zelve tegen de Publicatie van 6. Provinciaal Committé, dienende ter geleide van een Maart en 7. October 1795:

Request van eenige zich noemende Stemgerechtigde £n za\ extract dezes aan de Requestranten tot

Burgers der Stad Brielle, met het bericht der Mu- naricht worden gegeven.

nicipaliteit van die Plaats, door voorn. Committé rje Burger Losberg heeft doen roteeren tot dit

over de klagten van de Requestranten ingenomen, Decreet niet te hebben geconcurrcert. met last om te onderzoeken , of de Municipaliieit

van den Briel in het oproepen der Grondvergaderin £)e perfoneele Commisfie in wier'handen op den

gen aan de Decreeten dezer Vergadering al of niet 4> jujy % 1., js gefteld, eene voordragt van het

had voldaan, heeft deswegens rapport üitgebragt. Provinciaal Committé, betreffende het aan hetzelve

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden gedaan verzoek door den Burger ¥acob Cuyk van

en verftaan, te verklaren: dat de Municipaliteit van ilf;ero^, Bailliuw van de Diemer of Watergraafsmeer,

den Briel volkomen aan de Decreeten dezer Ver- tendeerende om geduürende dat hy Lid is van de

gadering in het oproepen en regelen der Grondver Municipaliteit van Amfterdam, zyn post als Bail-

gaderingen, op den 1. en 8. Augustus 1. 1., voldaan ]juw van dezelve Meer, te doen waarnemen door

heeft, en mitsdien het gedaane verzoek der Rcques- den Burger S. E. Verburgh, heeft het navolgend

tranten, als ongegrond, by deze te declineeren en te rapp0rt üitgebragt. wyzen van de hand.

En zal extract dezes, aan den Burger Sandifort, Vryheid, Gelykheid, Broederfchap. en aan de verdere Requestranten in dezen, als mede

aan de Municipaliteit van den Briel, tot naricht Aan het Provinciaal Befiuiir

en informatie worden gegeven en gezonden. van Holland.

De perfoneele Commisfie, in wier handen op MEDEBURGERS!

den 20. September 1. 1., is gefteld eene Misfive ^ tij den behaagd op den 4. Tuly 1. 1., in

van het Provinciaal Committé van den 21. Augustus handcn uwcr Medeieden de Burgers Oo'sterwyk Bruin

deszelven jaars, ter geleide van een Request door cn KommaM te follen, eene Voordrag: van het Pro-

eenige zich noemende ftemgerechtigde Burgers van vinciaal Committé , betreffende het aan hun gedaan

Levmuvden en Vriefekoop, verzoekende explicatie verzoek door den Burger Jacol Cuyk van Mienp,

van de aanfehryving der provifioncele Reprefentan- Bailliuw van de Dienur of Watergraafsmeer, tendee-

van ut aaiuunyviuH F r , . rende om geduürende dat dien Burger Lid is van de

ten van den 8. April 1795, namelyk, of d>e relatie ^ ^ j?émeMte i]vr Snul Amfterdam, zynpost als

heeft op de aankleevers van het Huis van Oranje BaiüiuW TC doen waarnemen door den Burger 5. j.

tn de zogenaamde oude Confiitutie in het algemeen, Fêrburek^ov welk verzoek gemelde Committé geen

* 0 zwa-