Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 179$. 470

ilitutie zullen mogen prjetendeeren, of zich arrogeeren; wordende alzo het LidderRidderfchap gehouden voor vernietigd, en deszelfs byzondere Leden aangemerkt niet anders dan als Mede-Leden der Maatfchappy;

En hebben de Gecommitteerde Leden varl Thiel, wegens gemelde Stad gedeclareerd, gequalificeerd te zyn, om zo ter Kwarrierlyke als ter Landfchaps» Vergadering te verklaaren, dat de Ridderfchap van Gelder* land, by de Stad Thiel voor afgefchafc en vernietigd wordt gehouden. Vervolgens is door de Gecommitteerden van Bommel voorgedragen, dat namens hunne Stad, als zulks zeer noodzaaklyk geoordeeld zyndé, tot de affchafïïnge van de Ridderfchap, eerst Kwar^ tierljk, en voorts daar op Landelyk of Provinciaal, geauthorifeerd waren hunne ftem< men uit te brengen, en voorts te effeétueeren, dat aan de Gecommitteerden van de Ridderfchap, in het Gollegie van Hun Hoog Mogende fesfie hebbende, by het neemen van zodanige refolutie , ten fpoedigften daai van by Excraél kennisfe gegeeven worde tot derzelver naricht.

Op het geproponeerde ter Vergadering psdaan, is na deliberatie goedgevonden te doert publiceeren, dat door de provifioneele Vertegenwoordigers van het Volk, in den Kwartiere van Nymegen benoemd is een( Commisfie om een Plan van Reprjefentatie Voor 't platte Land te ontwerpen ; en das mitsdien daar by alle Ingezetenen ten plat H a tfsi

SEN. I

Sluiten