Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, i?9$. goji

c») Het beraamen van een gefchikt ontwerp, eene nieuwe Volksvertegenwoordiging u voor te dragen; 3.) De plegtige aanftelling der door de Burgery

goedgekeurde Volksvertegenwoordigers. Ik zou uwer aandagt te veel vergen, wilde ik U hier alles breedfprakig mededeelen , en openleggen, 't geen ons in de behandeling niet alleen deezer Hukken, maar ook veeier anderen, daar uit, als van zeiven, voordvloeyende , is voor. gekomen, ons dikwerf zorgelyke bedenkingen opleverde, en even dikwerf ons verlegen maakte, hoe ons zo te bepaalen, dat wy 't algemeene welzyn met uwen wensch en begeerteop't meest, kon 't zyn, naar aller genoegen paarden; met weinigen zullen wy ti het thans meest te (lade komende voordragen, en als dan ons van onzen last kwyten.

Burgers! gy hebt ons gelast , de tegenwoordige Leden der Regeering van hunne posten te verlaaten, en uit hunne eeden te ontflaan. Wy, als uwe gevolmagtigden, als geroepen ten deezen Uwen dienst, treden hier niet in 't onderzoek dier redenen, welken wy vertrouwen, dat u billyk en wettig bezielen : ons zy 't genoeg: gy wilt dit, gy begeert dit. In deezen wil, in deeze begeerte volhard gy? ook nu nog volhard gy? ook nu nog op dit, dit jongfte tyd. (tip ? Burgers! gy zwygt; gy zwygt hier, waar u de hoogde, de (lerklte, de duurde pligt wekt, en roept, en noopt, om te (preéken! dit, dit diep ftilzwygen dan zy, hier, het volledigst bewys uwer dandvastige begeerte. Wel aan, wy! voltrekken uwen last: wy gaan flxaks uwer begeerte voldoen, en ons van deezen liefdedienst voor u kwyten. Wy gaan ftraks de tegenwoordige Leden van Harderwyk , Raad en Meente verkondigen, dat ook hier de Vryheidszon is opgedaagd, het Stadhouderlyk juk verbroken, deszelfs beduur vernietigd; dat de te genwoordige Leden allen van hunne poster L1 2 zyi

Harderwyk.

Berigt aan de Gemeen* tet

,

Sluiten